Samtrening og bedre opplæring

Finnmark Legeforening frykter at de nye kompetansekravene vil true stabiliteten av legetjenester i distrikt. De foreslår i stedet mer samtrening og bedre opplæring av legevaktsleger.

Finnmark legeforening imøteser i sitt høringssvar behovet for en kvalitetsheving av legevaktstjenestene, men kan ikke se at forslagene til endring i forskriften vil bidra positivt. Tvert om rammes det totale primærhelsetjenestetilbudet i distriktene.

Utrykningsvakt gir lite kvalitet

– Forskjell på primærvakt og bakvakt i legevaktstjenestene utgjør ikke samme kompetanseforskjellen i henhold til primærvakt og bakvakt på sykehus. Kravet om bakvakt med utrykningsplikt innebærer derfor ikke en nevneverdig kvalitetsheving i legevaktstjenestene. Tvert imot truer bakvaktskravet stabiliteten av legetjenester i distrikt – herunder både ordinær fastlegevirksomhet og legevakt.
Finnmark legeforening tror bedre opplæring og mer samtrening mellom de kommunale nødressursene vil øke kvaliteten langt mer. I høringssvaret foreslår styret at systematisk samtrening må kunne settes som forutsetning for at det er tilstrekkelig med bakvakt på telefon. Alle nye legevaktsleger på gis kunnskap om lokale geografiske og logistiske utfordringer. Bakvakt på telefon må betjene eget vaktdistrikt, ha tilgang til journal og  være raskt tilgjengelig på telefon.
Se hele høringssvaret her.

NSDM mener bakvakt må bortfalle

Nasjonalt Senter for distriktsmedisin skriver i sitt høringssvar at kravet om at bakvakt må kunne rykke ut må bortfalle grunnet uhensiktsmessig bruk av legeressurser og erstattes med et mer formålstjenlig krav om at bakvakt med lokalkunnskap og selvstendig vaktkompetanse må være tilgjengelig på telefon for leger uten selvstendig vaktkompetanse. Forskriftskravet om lokal trening i samhandling vil kunne trygge mindre erfarne leger og sikre pasientsikkerheten gjennom godt lokalt teamarbeid og bør følges opp av myndighetene.
Forslaget til endring i akuttmedisinforskriften er nå ute til høring.
Statssekretær Line Miriam Sandberg i Helse- og omsorgsdepartementet sier til NRK at de vil vurdere behov for endringer i forslaget etter at høringsfristen 8. januar.

Del gjerne!

Legg igjen en kommentar!

Les mer?