Anders Svensson, fastlege i Bø og ansatt i NSDM ledet en av gruppene på workshopen i Tromsø. På flippoveren ser vi litt av det organiske kommunikasjonssystemet som har vokst frem i kommunehelsetjenesten, og som folk har tilpasset seg.

Gullet i tverrfagligheten

Fastlegekrise, økende bruk av ufaglærte og en skrikende mangel på sykepleiere bidrar til dårligere pasientsikkerhet og slitne fagfolk. Nye samhandlingsprosjekter er på gang, men er lite samkjørte og ingen ser på totalbildet og hva som fremmer god tverrfaglig jobbing. Det vil NSDM både drodle om og forske på.

Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM) inviterte denne uka 40 fagfolk fra ulike helseprofesjoner og organisasjoner til idemyldring i Tromsø. Målet er å skape gullstandarder i gråsonen av tverrfagligheten.

Nasjonal arena for felles tenkning

Workshopen er tenkt som første trinn i etableringen av en nasjonal arena for felles tenkning rundt tverrfaglighet med rotfeste i hverdagspraksis. Universitetet i Tromsø, Nordland sykepleierforbund og Nordland legeforening var medarrangør. Hovedfokus var volumtjenester som voksne/eldre i omsorgs- og psykiatri/rus der fastlegen har en viktig rolle i samarbeid med sykepleiere og andre fagfolk. 

De siste årene er det igangsatt prosjekter som primærhelseteam og oppfølgingsteam som nå er under evaluering. Mot et bakteppe preget av fastlegekrise, sykepleiermangel og økende bruk av ufaglærte er tverrfagligheten satt i press og har dårligere kår enn på lenge. Det ønsker NSDM å gjøre noe med.

Kunnskapen er for lite systematisert

– Vi vet for lite om hva som fremmer gullet i gråsonen rundt pasientarbeidet og har lyst til å lære mer. Formålet med denne workshopen er å samle inn den erfaringsbaserte, men fragmenterte kunnskapen om hva som fremmer og hemmer god tverrfaglig jobbing. Vi vet en del, men kunnskapen er lite systematisert, sier Anette Fosse, daglig leder for NSDM.

I Tromsø er det stort engasjement i etterkant av gruppearbeid om profesjonsidentitet, ledelse og hva som skaper kontinuitet. På flippoveren til Anders Svensson er tverrfaglige kommunikasjonsmåter ramset opp over mange linjer med piler på kryss og tvers. Konklusjonen er at det egentlig er utrolig at det fungerer så godt som det gjør. Et organisk kommunikasjonssystem har vokst frem og folk har tilpasset seg.

Fastlegen henger ikke sammen med resten

Suksesshistoriene i plenumsalen er nesten utelukkende fra små kommuner der fagfolk kjenner hverandre og strekker seg langt for å få til et godt arbeid rundt pasientene. I store kommuner henger ikke fastlegen sammen med resten av helsetjenestene. Den store sykepleiermangelen gjør det vanskelig å diskutere profesjonsidentitet. Det er mye bruk av ufaglærte i kommunehelsetjenesten. I Vang kommune i Valdres har de ansatt to ekstra sykepleiere for å sikre seg. Det applauderes i Tromsø.

NSDM skriver en rapport fra workshopen som skal danne grunnlag for en nasjonal konferanse i 2020.

Del gjerne!

Legg igjen en kommentar!

Les mer?