I Nordlandssykehuset er en egen kollegastøtteordning under etablering. Den har den enkelte helsearbeider i fokus, til forskjell fra debriefing etter hendelser som omfatter hele teamet som har vært involvert i alvorlige hendelser, sier Paul Martin Strand, adm. direktør på Nordlandssykehuset.

Kollegastøtte – viktig for pasientsikkerheten

Et viktig tema på årets pasientsikkerhetskonferanse var kollegastøtte. - Har vi strukturer og system som sikrer at ansatte tør å melde feil? Har vi en kultur som gjør at vi tør melde feil der vi tar vare på den som har vært årsak til at feil behandling ble gitt, eller viktig behandling ikke ble gitt.

13. og 14. februar var over 400 ansatte i de nordnorske helseforetakene samlet til helseforetakenes årlige pasientsikkerhetskonferanse – #Pasientsikkerhet2019. Konferansen arrangeres av Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet som er en del av Nordlandssykehuset HF, men arbeider for alle helseforetakene i Nord-Norge og finansieres av Helse Nord RHF.  Det er sjette år konferansen arrangeres, vekselvis mellom Tromsø og Bodø. I år var stedet Bodø.

Stort engasjement for pasientenes beste

Aldri har det vært så mange deltakere som i år. Og flere stod på venteliste, men fikk ikke plass. Hva forteller det oss? Svaret er enkelt, synes jeg. Det forteller oss at det største engasjementet hos våre helsearbeidere ligger nettopp her – hos pasienten og ønsket om å gi pasientene den beste behandling og bli bedre og bedre i pasientsikkerhetsarbeidet.

Sterke historier

Gjennom to dager fikk vi høre engasjerte medarbeidere fortelle om systematisk pasientsikkerhetsarbeid. Fra somatikk, psykiatri og farmasi. Vi fikk også en sterk og personlige beretning fra lege som fortalte om egen feilvurdering og konsekvensen av dette for egen del og for pasient og pårørende. Og vi fikk pasienters fortellinger om møte med helsevesenet – på godt og vondt.

Støtter vi hverandre, eller støter vi ut?

Et viktig tema i år var kollegastøtte. Har vi strukturer og system som sikrer at ansatte tør å melde feil? Har vi en kultur som gjør at vi tør melde feil der vi tar vare på den som har vært årsak til at feil behandling ble gitt, eller viktig behandling ikke ble gitt. Støter vi hverandre ut i kulden, eller støtter vi hverandre på en måte som gjør at den som gjør feil, kommer seg videre og ikke mister egen trygghet som lege, farmasøyt, sykepleier eller annen profesjon – og at vi andre lærer av feilen. Dette er målet.

Egen kollegastøtteordning

I Nordlandssykehuset er en egen kollegastøtteordning under etablering. Den har den enkelte helsearbeider som fokus, til forskjell fra debriefing etter hendelser som omfatter hele teamet som har vært involvert i alvorlige hendelser. Kollegastøtteordningen skal settes sammen av psykiatrisk og somatisk personell og jeg har stor tro på at ordningen vil være et viktig bidrag i pasientsikkerhetsarbeidet og i arbeidet med å ta vare på hverandre.

Styrene må med

Pasientsikkerhetsarbeid er som en lenke der alle ledd er gjensidig avhengig av hverandre for ikke å ryke. Under konferansen var det derfor satt av tid til et egen seminar også for styrer og ledelse i helseforetakene. Dersom ikke styrene tar et aktivt eierskap til pasientsikkerhetsarbeidet, vil en viktig del av lenken brytes.

Hva kan styrene gjøre? Hva kan de kreve og be om av ledelsen for å sette pasientsikkerhet på dagsorden? Det er stor enighet om at styrene må med i dette arbeidet ved systematisk å be om saker der tiltak og status i pasientsikkerhetsarbeidet leges fram til orientering og behandling slik kan de følge opp og stille krav.

Sterke historier

Helt siden 2010 har pasientsikkerhet vært fast agenda i Nordlandssykehusets styremøter. Vi har rapportert på ulike tiltak, både de som har vært initiert av det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet og egne tiltak. Pasienter har blitt invitert inn for å fortelle om sine møter med sykehuset. Det har vært sterke historier som har gitt styremedlemmene kunnskap og innblikk i sykehusets indre liv.

Da det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet startet opp i 2010, var Nordlandssykehuset pilot i to tiltak: Styrenes involvering i pasientsikkerhetsarbeidet og gjennomføring av pasientsikkerhetsvisitter i de kliniske avdelingene. Vi har lært mye av dette, og det danner bakgrunnen for Nordlandssykehusets videreførte og sterke engasjement i pasientsikkerhetsarbeid.

Forbedringsutdanning

Vi har nå gått enda et skritt videre og starte et eget utdanningsprogram i forbedringsarbeid. Målet er at så mange som mulig av våre ansatte skal gjennomføre hele eller deler av denne utdanningen. Utdanningen er åpen også for andre faggrupper enn helsearbeidere. På den måten vil vi skape en organisasjon der pasientsikkerhet og forbedringsarbeid blir en del av alle ansattes arbeid og tenkning. Fra leger til økonomer, resepsjonister, portører og forskere.

Kvalitet, pasientsikkerhet og forbedringsarbeid synliggjøres også i Nordlandssykehusets nye strategiske utviklingsplan. Vårt ambisiøse og overordnede mål for Nordlandssykehuset er: Ledende på kvalitet. Uten god kvalitet, i system og praktisk arbeid, trues pasientsikkerheten. Dette er vårt viktigste arbeid.

Samler oss i nord

Med hele 400 deltakere og et program der foredragsholderne stort sett var fra vår egen region, ser vi frem til mye godt arbeid, læring og samarbeid på tvers av foretakene her i nord.

Pasientsikkerhetskonferansen samler oss og vi ser frem til neste års #Pasientsikkerhet 2020 i Tromsø!

Del gjerne!

Legg igjen en kommentar!

Les mer?