– Endringene som kommer gir et kvalitetsløft innen legespesialiseringen., skriver Harald G. Sunde, medisinsk fagsjef på Finnmarkssykehuset.

Legespesialiseringen i Finnmarkssykehuset etter 1. mars 2019

Legespesialiseringen er gjenstand for en betydelig endring. Fra 1. mars i år skal nye systemer være på plass, og alle helseforetak som ønsker å ha LIS ansatt må søke om å bli utdanningsvirksomhet etter nye regler. Endringene som kommer gir helseforetaket et tydeligere ansvar i å sikre at leger i spesialisering sikres et kvalitativt godt og forutsigbart utdanningsløp. Endringene som kommer gir et kvalitetsløft innen legespesialiseringen.

Leger som vurderer å søke på LIS 2/3 stilling i Finnmarkssykehuset skal innen kort tid kunne se hvordan våre utdanningsløp er lagt opp innenfor de enkelte spesialiseringene.

Dette gjør de ved å:

 • Logge seg inn på www.finnmarkssykehuset.no og slå opp på de offentlig tilgjengelige utdanningsplanene som ligger presentert der.
 • Gjennom denne oversikten se hvilke spesialiseringsløp som finnes tilgjengelig på Finnmarkssykehuset, og hvilke læringsarenaer som er aktuelle for den enkelte spesialisering
 • Se hvilke andre sykehus som er koblet til Finnmarkssykehusets spesialisering slik at man er sikret et fullverdig spesialiseringsløp
 • Få veiledning i søknadsprosessen til disse LIS-stillingene

Leger ansatt i LIS2/3 stilling i Finnmarkssykehuset skal kunne forvente at følgende er på plass:

 • Fast ansettelse
 • Forutsigbart utdanningsløp som LIS i Finnmarkssykehuset
 • Forutsigbarhet i utdanningens siste del, hvor LIS må over i et samarbeidsforetak for å gjennomføre læringsmål.
 • Under ansettelsen være sikret faglig god undervisning i den aktuelle spesialiteten
 • Veiledning gis av kvalifiserte veiledere; både én-til-én og gruppeveiledning
 • Godt planlagt undervisning gis i temaene som inngår i Felles Kompetansemodul
 • Fortløpende elektronisk utsjekking i den elektroniske Kompetanseportalen, slik at LIS og veileder til enhver tid har oversikt over oppnådde og ikke-oppnådde læringsmål

Alt dette kan høres ut som fjerne framtidsvyer. Men punktene over er hva våre søkere på – og ansatte i LIS-stillinger – skal kunne forvente seg av Finnmarkssykehuset. Det er mange elementer som skal på plass og det arbeides nå både nasjonalt, regionalt og lokalt for at ny utdanning blir implementert innen frist 1. mars 2019.

Hvilke spesialiteter blir Finnmarkssykehuset utdanningsvirksomhet for?

Finnmarkssykehuset har søkt om å utdanningsvirksomhet for flg fagspesialiteter:

 • Anestesi
 • Barne- og ungdomspsykiatri
 • Barnesykdommer
 • Fordøyelsessykdommer
 • Fødselshjelp og kvinnesykdommer
 • Fysikalsk medisin og rehabilitering
 • Gastroenterologisk kirurgi
 • Generell kirurgi
 • Geriatri
 • Hjertesykdommer
 • Indremedisin
 • Lungesykdommer
 • Nyresykdommer
 • Ortopedisk kirurgi
 • Psykiatri (voksenpsykiatri)
 • Radiologi
 • Rus- og avhengighetsmedisin

For alle disse fagområdene vil det meste av utdanningen skje i Finnmarkssykehuset, mens den resterende utdanningen skjer i helseforetak vi har avtale med. I all vesentlighet skal våre LISer noe tid til UNN, men for enkelte spesialiteter er også Nordlandssykehuset og Oslo Universitetssykehus læringsarenaer vi har inngått avtale med.

Hva er nytt?

Flg hovedtrekk beskriver endringene

Helseforetakene har fått økt ansvar.

Helseforetakene har fått en langt viktigere og klarere rolle innen legespesialisering enn hva tilfellet var før. Det enkelte helseforetak må innen utgangen av februar 2019 søke om å bli godkjent som utdanningsvirksomhet for det enkelte fagområdet. Med en slik søknad må det følge en detaljert oversikt over hvilke læringsmål som kan oppnås i eget helseforetak, hvilke læringsmål som kan oppnås i andre helseforetak samt en underskrevet avtale mellom de to foretakene om et slikt samarbeid. Det er også mulighet for et helseforetak å inngå avtale med privat avtalespesialist eller med private sykehus for å oppnå noen av læringsmålene der.

Helseforetakene har fått en langt viktigere og klarere rolle innen legespesialisering enn hva tilfellet var før. Det enkelte helseforetak må innen utgangen av februar 2019 søke om å bli godkjent som utdanningsvirksomhet for det enkelte fagområdet. Vedlagt søknad må det følge en detaljert oversikt over hvilke læringsmål som kan oppnås i eget helseforetak, hvilke læringsmål som kan oppnås i andre helseforetak samt en underskrevet avtale mellom de to foretakene om et slikt samarbeid. Det er også mulighet for et helseforetak å inngå avtale med privat avtalespesialist eller med private sykehus for å oppnå noen av læringsmålene der.

Utdanningen baseres på oppnåelse av læringsmål, ikke oppnåelse av læringstid

Man endrer oppmerksomheten fra hvor lenge en LIS har jobbet til hva en LIS har oppnådd av kunnskap og ferdigheter. Det skal gjøres en reell fortløpende evaluering om de forskjellige læringsmål er oppnådd. Denne evalueringen skal fortløpende plottes inn i et elektronisk verktøy som skal gi god oversikt for både LIS og veileder.

Strukturert veiledning innføres

Strukturert veiledning av LIS 2/3, så vel én-til-én veiledning som gruppeveiledning skal innføres. Modellen for dette arbeidet kommer fra veiledersamlingene for allmennleger, utviklet av tidligere fylkeslege i Finnmark, Karin Straume.

Felles kompetansemodul

Det innføres felles undervisning innen temaer som er felles for alle spesialiteter:

-Etikk
-Forebygging
-Forskningsforståelse
-Kommunikasjon
-Kunnskapshåndtering
-Kvalitet og pasientsikkerhet
-Lovverk
-Pasient- og brukermedvirkning
-Pasient- og pårørende opplæring
-Samhandling
-Systemforståelse, organisasjonsutvikling og ledelse

Til denne undervisningen vil Finnmarkssykehuset bruke egen kompetanse, men også delta i løsninger der kompetansen som finnes andre steder i regionen kan deles med oss. På tilsvarende måte vil Finnmarkssykehuset kunne bidra overfor de andre helseforetakene i regionen når vi har kompetanse som etterspørres i andre foretak.

Del gjerne!

Legg igjen en kommentar!

Les mer?