Helse Nord utreder nå forslaget om sammenslåing av UNN og Finnmarkssykehuset. Adm. dir. Lars Vorland lover at de skal levere som bestilt.

Mer forutsigbarhet i arbeid med funksjonsdeling

Desentraliser det vi kan og sentraliser det vi må har vært retningsgivende for mye av arbeidet med å utvikle spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge de siste ti årene. Landsdelens geografi, bosettingsmønster og kommunikasjoner, kombinert med at befolkningen har krav på å få tilgang til kvalitetsmessig gode tjenester har ligget til grunn.

Disse hensynene kombineres med at ressursene skal brukes på en fornuftig måte og at universitets- og regionsykehusfunksjonene skal understøttes.

Faglig dokumentasjon og postnummer

Arbeidet med funksjonsdeling har vist at forståelsen av hva «desentraliser det vi kan og sentraliser det vi må» betyr, ikke er tilstrekkelig for å treffe beslutninger. Hvilke kriterier som skal være avgjørende vurderes forskjellig. Det er ulike faglige meninger, ofte godt dokumentert, om hva som gagner pasientene best. Til tider henger meningene sammen med postnummeret og institusjonen en kommer fra. Dette kan vi ikke komme bort fra,men  prosessene kan gjøres bedre og mer forutsigbare. Det er lurt å bli enige om og gjøre kjent, på forhånd, hvilke kriterier som skal vurderes i slike saker.  Derfor behandler styret i Helse Nord RHF nå en sak om en slik veileder.

Flere grunner for funksjonsdeling

Funksjonsdeling er prosesser hvor en funksjon (diagnostikk, behandling og oppfølging innen et avgrenset område) fordeles til noen sykehus og ikke til andre. Funksjonsdeling motiveres av flere hensyn og det kan være;

 • et ønske om å samle visse typer behandling på et mindre antall helsepersonell
 • behov for teambasert kompetanse
 • introduksjon av spesielt utstyr eller spesielle prosedyrer  
 • hensyn til organisatoriske og økonomiske forhold som mer effektiv bruk av helsepersonell med færre vaktordninger

Kriterier som skal vurderes

Helse Nord RHF har gjennomført funksjonsdeling på flere fagområder. Kreftbehandling og kreftkirurgi, mage-tarmkirurgi, hjertesykdommer og deler av psykiatrisk behandling er eksempler. I veilederen for arbeidet i funksjonsdelingssaker beskrives kriterier som skal vurderes og hvordan saksgangen skal være.  Kriteriene som er foreslått er:

 • Egenskaper ved pasientgruppen/sykdommens «egenart»
 • Egenskaper ved behandlingstilbudet
 • Nasjonale normative føringer
 • Samspillet mellom funksjoner og faggrupper
 • Utdanning og rekruttering
 • Resultater fra nasjonale kvalitetsindikatorer
 • Grunnleggende verdier i helsetjenesten og prinsipp for prioritering.
 • Mulighet for teknologiske løsninger

Hvilken hjelp vil kriteriene gi?

Flere har stilt spørsmål om kriteriene vil gjøre at det blir enighet i funksjonsdelingssaker. Vil vi med dette få et kompass som vil gjøre oss enige om kursen? Det tror vi ikke. I arbeidet med veilederen, hvor helseforetaksledelsen har vært tungt involvert, har det vært stor enighet om at tydelighet, åpenhet og forutsigbarhet vil bedre forutsetningene for arbeidet med slike saker. Det er i seg selv viktig for at alle involverte, enten du er høyspesialisert lege eller lokalpolitiker, vil vite hva som skal vurderes og hvordan det skal gjøres. Så vil det helt sikkert noen ganger være uenighet om svaret, men grunnlaget for bedre prosesser er lagt. Det å være enige om måten saker skal håndteres på, er en viktig del av arbeidet med å få forståelse for beslutningene.

Del gjerne!

Legg igjen en kommentar!

Les mer?