– Vaksinasjonen av ansatte gjøres for å sikre at kritiske funksjoner i helseforetaket blir opprettholdt, ikke for å beskytte den enkelte person eller grupper av helsepersonell. Den største knapphetsfaktoren er tilgang på personell, sier administrerende direktør ved Nordlandssykehuset Paul Martin Strand,

Tidlig vaksinering av helsepersonell en viktig beslutning

2021 var knapt i gang, før Regjeringen igjen måtte sette i verk strengere tiltak for å stoppe en økt smittespredning i landet. For mange ble dette en krevende start på det nye året.

Vi vet at en stor økning i antall smittede, vil føre til økt innleggelse av pasienter med covid-19 i våre sykehus. Vi vet også at dette øker risikoen for at helsepersonell kan bli smittet. Vi er derfor svært glad for at Regjeringen nå har besluttet at helsepersonell i kritiske funksjoner er inkludert i gruppene som skal motta vaksine i denne første vaksinerunden.

Sikre tilgang på kritisk helsepersonell

Etter 12. mars i fjor, ble store deler av ordinær pasientbehandling utsatt. Vi måtte iverksette strenge smitteverntiltak og raskt endre sykehusene til å kunne ta imot covid-19 pasienter. Dette innebar også et storstilt planarbeid og opplæring av personell, både innen somatikk, psykiatri og utenfra, for å sikre tilgang på nødvendig kompetent personell. Arbeidet gjør at vi i dag er godt forberedt til å kunne møte en økning i sykehusinnleggelser.

Den største knapphetsfaktoren er ikke areal og senger, men tilgang på personell. Derfor er tidlig vaksinering av helsepersonell så viktig. Vaksinasjonen av ansatte gjøres for å sikre at kritiske funksjoner i helseforetaket blir opprettholdt – ikke for å beskytte den enkelte person eller grupper av helsepersonell.

Nordlandssykehuset følger anbefalingene fra FHI og prioriterer helsepersonell innen intensiv- og akuttfunksjoner, laboratorier og analysefunksjoner, samt andre kritiske og sårbare funksjoner ved alle våre sykehus i Bodø, Lofoten og Vesterålen.

79 513 analyser

Vi hadde svært få pasienter med covid-19 gjennom hele høsten 2020. Derimot ble det en svært travel høst for ansatte ved Laboratoriemedisinsk avdeling, som analyserer tester fra hele Nordland. Økt testing har medført økt opplæring og en utvidelse av antall ansatte for å kunne håndtere økt analyseaktivitet. De ansatte har gjort en uvurderlig innsats. Det ble analysert 79 513 prøver i løpet av 2020. Av disse var 608 positive.

2021 vil også bli et merkeår for Laboratoriemedisinsk avdeling. Vi er i ferd med å ferdigstille en helt ny automasjonslinje med robotteknologi og nye analyseinstrumenter. Denne vil effektivisere lab-driften betydelig der prøveflyten automatiseres fra mottak av blodprøver til fordeling og lagring av prøvene. Dette gir minimal manuell håndtering der svartidene også skal reduseres. Etter planen settes denne i drift i februar. Et siste byggetrinn må utføres for å få på plass nødvendig støtteareal for lab-drift. Alt bør være ferdig til sommeren.

Telefon- og videokonsultasjoner

Pandemien førte til mange utsatte pasientkonsultasjoner. I løpet av høsten kom vi godt i gang med å ta igjen deler av etterslepet. Telefon- og videokonsultasjoner gjorde det likevel mulig å gjennomføre mange avtaler, som ellers ville blitt utsatt. Psykisk helse- og rusklinikken kan her vise til bruk av videokonsultasjoner i Norges-toppen med svært få utsatte pasientkonsultasjoner. Dette skyldes at Nordlandssykehuset, lenge før pandemien kom, hadde tatt i bruk sikker løsning for videokonsultasjoner. Programvaren var installert og vi kunne derfor umiddelbart øke bruken av dette.

Bruken av telefon- og videokonsultasjoner gikk ned da smittespredningen avtok, og vi kunne gjenoppta mer normal drift. Vi er klar over at konsultasjoner via elektroniske kanaler, i mange tilfeller er å betrakte som et «andrevalg». Samtidig har vi erfart at vi i langt større grad enn før kan bruke denne teknologien. Arbeidet fremover vil handle om å finne de områdene og de pasientgruppene både innenfor psykisk helse og somatikk, der dette er en tjenlig konsultasjonsform. For mange pasienter betyr dette også at de slipper lang reisevei til sykehus.

2021 gir håp om en mer normal hverdag

Vi har håp om at vi i løpet av 2021 skal komme tilbake til en mer normal hverdag både i sykehus, kommuner, næringsliv og i landet som helhet. I Nordlandssykehuset har vi startet arbeidet med rullering av vår strategiske utviklingsplan. Planen strekker seg fra 2018-2035 med krav til rullering hvert fjerde år. Plan for de neste fire årene skal vedtas av styret i løpet av 2021. Utviklingsplanen er et viktig dokument som peker retning og angir hvilke områder som skal prioriteres i kommende periode. Revisjonsarbeidet vil gjennomgå eksisterende satsingsområder for å inkludere nye nasjonale og regionale føringer og revidere datagrunnlaget. Samtidig gir revisjonen oss muligheten til å endre og definere nye satsningsområder basert på utviklingstrekk og lokale forhold, som er viktig for befolkningen i vårt opptaksområde og fagmiljøene i Nordlandssykehuset.

Ny nasjonal helse- og sykehusplan har definert barn og unge, psykisk helse og rus, skrøpelige eldre og kronisk syke med sammensatte lidelser som de viktigste satsingsområdene. Dette blir inkludert i det videre planarbeidet.

De nevnte gruppene er også de prioriterte i samhandlingen med kommunene. Vi har tro på at etablering av helsefelleskap i 2021 vil bidra til å styrke dette. Det er derfor viktig at vi raskt kommer i gang med felles planlegging innenfor de nevnte områdene gjennom etablering av de nye helsefelleskapene. Fastlegerådene vil også stå sentralt i dette arbeidet.

Del gjerne!

Legg igjen en kommentar!

Les mer?