Dialogfunksjonalitet mellom de forskjellige aktørene i helsetjenestene

Legeforeningene i Nord-Norge ved Regionutvalget ble i februar oppfordret av samhandlingsutvalget til Helse Nord om å via legeforeningens kanaler legge press på arbeidet med å få etablert dialogfunksjonalitet mellom fastleger og sykehusleger.

Paul Olav Røsbø

Samhandlingsreformen har i all hovedsak vært en pleiereform – så også EPJ-løftet. Elektronisk meldingsutveksling har gjennom de 10 siste år har gitt oss elektronisk henvisning og elektroniske epikriser. Begge deler må anses å være vellykkede tiltak, med store positive konsekvenser for kvalitet og effektivitet i samhandlingen mellom behandlingsnivåene. Til tross for dette har man i denne perioden fortatt ikke klart å innføre elektroniske dialogmeldinger mellom leger på sykehusnivå og leger i primærhelsetjenesten

Nord-Norge har lang tradisjon for digitale pasientjournaler og elektronisk utveksling av pasientinformasjon. Lange avstander og liten befolkning og få fagfolk har vært en god motivasjon for å bedre informasjonsflyten. Vi har i nord har vært klar for å også innføre dialogfunksjonalitet mellom fastleger og sykehusleger lenge.

Samhandlingsutvalget arrangerte et  arbeidsseminar om dialogmelding 22. mars 2017 i Tromsø med bred deltakelse – blant annet fra Helse Vest som allerede har pilotert dette og Direktoratet for e-helse.

I min presentasjon om temaet benyttet jeg anledningen til å poengtere at utviklingen av tjenestene krever at vi alle samarbeider og har situasjonsforståelse for hverandres oppgaver. Om helsetjenestene kan sammenlignes med en brøytebil er vi legene, sammen med de andre fagarbeiderne, stålet på fremsiden av plogen. Alle de andre i helsevesenet legger til rette for at vi skal gjøre jobben våres. Som et eksempel på mangel av dette i et EPJ-perspektiv valgte jeg å trekke frem at vi i år har opplevd at avsenderadresse med et trylleslag manglet på alle epikriser. Dette er et nasjonalt fenomen. Denne opplysningen kom som en overraskelse for forsamlingen, ikke minst Direktoratet for e-helse som ironisk nok trolig er årsaken til at dette har skjedd.

Hva resultatet av dette arbeidsseminaret vil gi av konkrete resultat er for tidlig å si. Men det er jo lov å håpe….

Paul Olav Røsbø er leder av Finnmark legeforening. 

Del gjerne!

Legg igjen en kommentar!

Les mer?