– Bli med på tankesmia i Tromsø i november. Det blir korte innledninger til hvert tema, deretter rikelig med tid til diskusjon rundt bordene og i plenum. Det blir også laget rapport fra konferansen, og vi planlegger webinar-rekker om de ulike temaene i månedene etter konferansen. .

Fastlegealarm i nord

Mange kommuner i Nord-Norge sliter med å få nye fastleger og beholde de som de har i dag. Rana kommune trenger 15 nye fastleger de nærmeste årene. I Troms er Astafjordlegen et nytt og spennende samarbeidsprosjekt som rekrutterer godt. Her har de tro på pragmatiske løsninger som ikke bare byr på næringsdrift.

To av de viktigste årsakene til rekrutteringsutfordringene i fastlegeordningen er alt for høyt arbeidspress og lite økonomisk sikkerhet i starten av yrkeskarrieren. Det har medført at stadig flere store og mindre kommuner mister sine erfarne fastleger til sykehusjobb, og sliter med å rekruttere nye. Kun 10 prosent av medisinerstudentene vurderer i dag allmennmedisin som karrierevei, selv om potensialet synes å være stort når 3 av 4 sier de finner faget spennende. Den ensidige satsingen på næringsdrift kan synes å gjøre situasjonen enda verre. I Bodø kommune måtte de nylig gjøre om og tilby fast lønn og kommunal stilling for å sikre rekruttering av nye fastleger.

15 nye leger trengs til Rana

I Rana kommune har de et samlet rekrutteringsbehov på 15 nye fastleger de neste årene.
– Før sommeren 2015 hadde vi et stabilt fastlegekorps. I dag er situasjonen helt annerledes. De siste fem årene har 15 fastleger sagt opp sine fastlegehjemler. Vi risikerer at 11 200 pasienter står uten stabil fastlege i kommunen neste høst om det ikke skjer noe raskt, sier Anette Fosse.
Hun og de andre fastlegene på Mo mener økonomisk sikkerhet for leger er den viktigste enkeltfaktoren som må på plass fort.
– Listereduksjon uten tap av inntekt, dekning av videreutdanning med praksiskompensasjon og dekning av kursavgift og vikar ved utdanningspermisjoner er tiltak som må på plass for å sikre at nye leger ser det som mulig å etablere seg i kommunen som fastlege, og at kommunene beholde de erfarne legene som de har i dag.

Lover virkemidler som monner

Statssekretær Marie Jahrmann Bjerke var tilstede på ALIS Nord-konferansen som ble arrangert denne uka, og lover at regjeringen vil bidra til at fastlegeyrket igjen skal bli en attraktiv yrkesvei. Hun har stor tro på at ALIS-ordningen og regionale ALIS-kontorer kan bidra positivt til nyrekruttering.
 – Urovekkende mange fastleger mener arbeidsmengden er uhåndterbar. Vi må ikke miste de samvittighetsfulle fastlegene. Vi vet at tiltakene som er igangsatt ikke er nok, og at utålmodigheten er stor. Vi må sammen tenke nytt og se på hvordan vi kan få til en mer hensiktsmessig arbeidsfordeling.

Statssekretæren oppfordret fastleger og helseledere til å delta på de to gjenværende innspillsmøtene som regjeringen har invitert til i Kirkenes og Oslo.

– Pragmatiske løsninger rekrutterer

Astafjordlegen er et nytt interkommunalt samarbeid om driften av legekontorene i Ibestad, Lavangen og Salangen kommune. Samarbeidet kom i gang etter mange år med rekrutteringsutfordringer. Lars Nesje er ansatt som kommuneoverlege for alle tre kommunene, og personalet ved legekontorene er alle ansatt i Salangen kommune.
– Slitsomme og vanskelige vikarstafetter har lenge satt sitt preg på hverdagen i våre tre kommuner. Kravet om at fastleger må være spesialist i allmennmedisin for blant annet å veilede har vært utfordrende. I våre tre kommuner er vi pr i dag to spesialister i allmennmedisin. Nå har vi tre allmennleger i spesialisering, den fjerde tiltrer 1. mars og kanskje har vi fem allmennleger i spesialisering om ikke lenge. Vi ble ikke plukket ut til prosjektet ALIS-nord fordi vi har hybridløsninger der de fleste er mer eller mindre fast avlønnet, og har lite næringsdrift. Men jeg tror at det at vi er pragmatisk og finner gode løsninger er et fortrinn som bidrar til at vi rekrutterer bra i forhold til mange bykommuner som ikke ønsker at legetjenester skal koste.

Hele ALIS Nord-konferansen kan du se her.

Del gjerne!

Legg igjen en kommentar!

Les mer?