Foto av Bent Høie med armene i kryss.
Pressefoto av Bent Høie. Foto: Bjørn Stuedal.

Høyres helseløfter til valget

Kortere ventetider, mer pakkeforløp, mer utprøvende behandling, mer fritt behandlingsvalg, sterkere brukerorganisasjoner, e-helse og kvalitets registre. I tillegg kommer en egen undersøkelseskommisjon. Her er Høyres helseløfter, dersom de får fortsette i regjering.

Her er listen. Er du enig eller uenig? Skriv gjerne en kommentar!

  1. Ventetiden skal ned – Ventetiden skal ned til under 50 dager i gjennomsnitt i alle helseregioner innen utgangen av 2021 og sykehusene skal holde 95% av avtalene om undersøkelse og behandling underveis i behandlingsforløpet.
  2. Bedre hjelp og flere pakkeforløp – Vi skal innføre flere nye pakkeforløp til behandling etter modell av pakkeforløpene for kreftpasienter. I 2018 vil vi innføre 8 pakkeforløp for psykisk helse og rus, 6 nye i 2019, og 3 i 2020. I 2018 får Helsedirektoratet oppdrag om å utarbeide pakkeforløp for pasienter med utmattelsessykdommer, smerte-, muskel- og skjelettlidelser.
  3. Ny type pakkeforløp – pakkeforløp hjem – Vi skal utarbeide og innføre nye typer pakkeforløp; pakkeforløp hjem. Dette innebærer at det etableres pakkeforløp for helse og psykososial oppfølging etter sykehusopphold. Pakkene skal inneholde koordinerte tjenester som gis i kommunen. I første omgang tilbys dette til kreftpasienter og deres pårørende.
  4. Gi flere med kreft eller annen alvorlig sykdom tilgang til utprøvende behandling – Vi vil sikre bedre tilgang til utprøvende behandling/kliniske studier og etablere en mulighet for ”second opinion” for alvorlig syke pasienter.
  5. Prioritere rus og psykisk helse – Vi skal prioritere behandling av rusavhengige og mennesker med psykiske helseutfordringer gjennom å opprettholde den ”gylne regel”, gjennomføre opptrappingsplanen for rusfeltet og legge frem en ny opptrappingsplan for barn- og unges psykiske helse fra 2018.
  6. Utvide fritt behandlingsvalg – Målet er at ordningen skal utvides og bli så kjent at mer enn 12 000 pasienter årlig får glede av ordningen innen 2021.
  7. Styrke pasient-, bruker- og pårørende-organisasjonene – Vi skal styrke pasient-, bruker- og pårøredeorganisasjonene økonomisk slik at de får bedre mulighet til å delta i utviklingen av helsetjenesten på alle områder, utdanne flere likepersoner og ansette flere erfaringskonsulenter i helsetjenesten.
  8. Én innbygger, én journal – Vi skal innføre ”Én innbygger, én journal” og få på plass moderne IKT-løsninger gjennom blant annet å finansiere store IKT-investeringer i sykehusene på samme måte som bygg. Vi vil også legge frem et program for ”Pasientens digitale helsetjeneste”, der det blir like naturlig å være i kontakt med og få utført helsehjelp digitalt i fremtiden som det er å være på nettbank i dag.
  9. Større åpenhet om kvaliteten – Vi vil ha åpenhet om kvaliteten på behandlingen. Vi vil innføre en ordning der sykehusene ikke får fullfinansiert behandlingen med mindre de rapporterer fullverdige tall til kvalitetsregistre. Pasientsikkerhet og HMS for ansatte skal være et integrert arbeid. Fra og med 2018 gjennomføres det like HMS-undersøkelser i sykehusene for å kunne identifisere områder som drives med for høy risiko. Ved alvorlige feil skal pasient og/eller pårørende alltid inviteres til samtale om det som har skjedd, som hovedregel innen 10 dager.
  10. Egen undersøkelses-kommisjon – Vi skal etablere en undersøkelseskommisjon for alvorlige hendelser i helsetjenesten.

 

Del gjerne!

Legg igjen en kommentar!

Les mer?