Paul Olav Rosbø, leder av Finnmark legeforening.
Paul Olav Rosbø, leder av Finnmark legeforening.

Kanseller anbudet – gjør det på nytt

Undertegnede har styrmannsutdanning fra før jeg ble lege, og jobber nå som fastlege i Loppa. Jeg var kommuneoverlege i Loppa ved forrige anbudsrunde i 2008, og var den gang med og bidra til å få det opprinnelige anbudet forkastet ved å dokumentere omfattende svikt i faktagrunnlaget for anbudet.

Nå for tiden er jeg leder i Finnmark legeforening og har sammen med en rekke andre engasjert meg sterkt i flyambulansesaken som har mange likhetstrekk. Jeg mener at anbudet som foreligger nå for båtambulansen er betydelig dårligere håndverk enn det endelige anbudet som man gjennomførte i 2008.

Anbudet bør kanselleres, og gjøres på nytt.

La meg forklare:

Anbudet har ikke virksomhetsovedragelse
Hvor viktig lokal kunnskap hos det maritime mannskapet er diskutert tidligere, men likevel forkastet av både Finnmarkssykehuset og Helseministeren da det «trolig» strider med regelverk.
Alle juridiske vurderinger i forkant preges av hvordan man spør:
Dersom man ønsker å kunne skifte mannskap og spare penger på lønnsutgifter:
Vil det være lovstridig å ha virksomhetsoverdragelse?
Svar: Ja
Dersom man ønsker å ivareta lokal kunnskap:
Er det mulig å gjennomføre virksomhetsoverdragelse for å ivareta lokal kunnskap?
Svar: Ja
Dette punktet er uansett en tapt sak, la oss gå videre:

Man forsøker å ivareta lokal kunnskap, men snubler i begrepsbruk:

«Tjenesten forutsetter at båtfører har erfaring fra navigering i fartsområde 4».

«Oppdragsgiver vil vurdere tilbyders plan for opplæring i fartsområdet. Detaljnivå og omfang av faktisk navigering i fartsområdet før innrullering i tjenesten vil vektlegges særskilt»

Fartsområdene er en klassifisering for fartøy om hvor det kan operere- i fjordene, på kysten eller på havet. Fartsområde 4 forteller kun at fartøyet ikke kan krysse havstrekninger lenger enn 25 nautiske mil. Fartsområde 4 strekker seg langs hele norskekysten.

Tanken bak teksten er trolig et forsøk på å ivareta lokal kunnskap etter ordre fra helseministeren, men slik ordlyden foreligger medfører det at en båtfører med erfaring fra ytre Hardangerfjord fyller kravet i anbudet like godt som en skipper som har jobbet hele livet på Lopphavet. Operasjonsområdet er trolig ordet de mente å bruke, men så lenge feil begrep står i teksten blir det gjeldende.

Det åpnes for endring av stasjoneringssted uten hensyn til styrevedtak om å ikke endre stasjoneringssted:

I anbudet står det:
«Stasjoneringssted for båt er pr. tiden Øksfjord. Stasjoneringsstedet vil kunne endres etter oppdragsgivers behov»
Styret i Finnmarkssykehuset valgte 19. april å overprøve administrasjonens ønske om å flytte båten til Hasvik.
At anbudet tillater seg å se vekk i fra styrets vedtak anser jeg som oppsiktsvekkende.

Anbudet ber om gammelt fartøy – uten øvre begrensing på alder.

Dagens fartøy er 24 år gammelt, men fremstår som robust i forhold til hva man ønsker i framtiden.

«Det forventes en kostnadsreduksjon basert på sammenlignbare anbudskonkurranser gjennomført i regionen» og videre «For å oppnå disse reduksjonene må man kutte kostnader en plass, og slikt grep kan være å gå inn med et eldre fartøy»

Når anbudet skal vektlegge pris 50%, fartøyets utforming 35%, leveringssikkerhet 15%, sier det seg selv at det er ikke mulig å legge inn anbud med et nybygg.

Det neste fartøyet har betydelig lavere krav til operasjonsegenskaper enn dagens fartøy:

I kravspesifikasjonene kreves det at fartøyet skal kunne gå fullastet i 25 knop i inntil 75cm bølgehøyde. Dette innebærer at skroget skal tåle slag og påkjenning fra bølger inntil kraft på 1G. Med tanke på forrige punkt åpnes det altså opp for at vi kan få et fartøy fra 1986 som egner seg best på Mjøsa, ikke på Lopphavet.

Det er svært vanlig at det er mer enn 75 cm bølgehøyde i Sørøysundbassenget. Dagens fartøy, MW Asheim, har en rutine-hastighet på 27 knop og holder farten godt tross betydelig mer enn 75cm bølgehøyde og forklares ved at skroget er dimensjonert for å tåle 6G. Asheim er kanskje overdimensjonert, men den neste ambulansebåten bør uansett tåle minimum 3G.

Videoen undertegnede la ut på facebook i januar 2017 var ment å illustrere hvilke forhold ambulansebåten helt vest i Finnmark opererer i, og var den kvelden anslagsvis opp mot 5 meter bølger. Det er ikke spesielt ekstremt på disse kanter.

https://www.vgtv.no/…/frakter-syke-pasienter-med-baat-i-uva…

Uvitende eller utspekulert måte å skreddersy til ett spesifikt fartøy? :

I anbudet settes det krav til at fartøyet kjøre 500 nautiske mil uten å etterfylle drivstoff. Dette tilsvarer strekningen Trondheim-Tromsø. Tiden det tar å kjøre denne strekningen overskrider kjøre- og hviletid for mannskap og båten må uansett stoppe opp. Da kan den også bunkre. Det er miljøet som taper mest på et slikt krav.

I beste mening, tillegger jeg dette kravet å være en enhets-blunder – dvs. at det er ment 500 kilometer og ikke 500 nautiske mil. (1 nautisk mil = 1,852km)
I verste mening er det en ypperlig måte å effektivt utelukke nesten alle brukte fartøy på markedet. At jeg antyder at det gjøres et forsøk på å omgå anbudsreglementet er alvorlig. Men ved forrige anbudsrunde friskt i minne der man forsøkte å skreddersy anbudet til Veolia Transport tillater jeg meg likevel å være skeptisk også denne gangen.

Sikkerhet er ikke lenger prioritert:

Ambulansebåter klassifiseres om passasjerfartøy, og på passasjerfartøy er det kun det maritime mannskapet som har overlevelsesdrakt. Passasjerene må klare seg med redningsvester. På en ambulansebåt består passasjerene av pasienter og helsepersonell. Pasienter er syke mennesker som ikke er i stand til å ivareta seg selv ved en havarisituasjon. Dette tok man høyde for ved forrige anbudsrunde og krevde at operatør skulle stille med overlevelsesdrakt til pasientene, ambulansepersonell og lege.

Alle sjøfolk vet at statistisk sett er den største suksessfaktoren for å overleve et forlis er å komme seg tørrest mulig over i flåten.

Lavt planlagt vedlikehold premieres – ville du sitte på et et fly som ikke tok service før en motor stoppet opp?:

I anbudet bes det om at tilbydere skal fremlegge plan for vedlikehold i kontraktsperioden som er 8 +1+1 år, og spesifisere hvilket vedlikehold som vil kreve driftsstans:

«Oppdragsgiver vil gi høyest score til tilbud med minst planlagt driftsstans som følge av vedlikehold»

Man trenger ikke være maskinist for å skjønne at dette i praksis er å be om uforutsette driftsstanser, også under skarpe oppdrag.

Reduserte krav til medisinsk utstyr enn på dagens fartøy:

Båtambulansen kjører de sykeste pasientene, gjerne når selv redningshelikopteret må gi opp mot uværet. Dette kan umulig representere en styrking av tjenestene.

Oppsummert – kanseller anbudet – gjør det på nytt!

I et telefonmøte med de tre nordligste legeforeningene i sommer i forbindelse med flyambulansesaken hevdet direktør i Helse Nord, Lars Vorland, at «Vi er svært profesjonelle på anbud og innkjøp». Dette anbudet utformet av Sykehusinnkjøp HF fremstår ikke på noen som helst måte som profesjonelt:

• Det ikke noen tegn til at man ønsker å ta vare på lokal kompetanse ved å bringe det maritime personellet videre i en ny tjeneste uavhengig av hvilken operatør som vinner anbudet. Denne lokalkunnskapen er helt avgjørende for å hindre tap av kvalitet i den videre tjenesten.
• Anbudet skulle vært ute for 6 måneder siden, i mai 2018. Ny kontraktør skulle vært klar til å overta 01.01.19. Tiden har Sykehusinnkjøp HF brukt svært dårlig. Til alt overmål gir de anbydere kun en måneds frist å beregne et anbud for 10 års drift. Anbudskonferansen avholdes halvveis ut i anbudsperioden og ikke i god tid i forkant slik vanlig er i anbudsprosesser. Det kan på den annen side være ideelt dersom noen har fått en tjuvstart.
• Anbudet bærer preg av å ikke ha innhentet støtte fra noen som helst maritim kompetanse.
• Det settes krav til fartøyspesifikasjoner som, når det ikke foreligger noen nærmere redegjørelse, fremstår som å skreddersy til ett spesifikt fatøy/operatør.

Slik jeg vurderer det vil det aktuelle anbudet for ambulansebåt for Loppa, Hasvik og Alta gi en markert kvalitetsreduksjon sammenlignet med tjenesten vi har i dag, langt mindre enn oppgradering slik som helseministeren har lovet oss.

Anbudet gir inntrykk av hastverk og slett arbeid og bør derfor kanselleres. Et nytt anbud bør lages med kravspesifikasjoner tilpasset den faktiske tjenesten båtambulansedrift på Lopphavet krever og gi en likeverdig, eller bedre tjeneste enn vi har i dag.

Den 27.09.18 ble anbudet på drift av ambulansebåttjeneste i Sørøysund-Altafjord bassenget lagt ut. Anbudet lukkes 30.10.18.

Del gjerne!

Legg igjen en kommentar!

Les mer?