Fridas Andræ er foretakstillitsvalgt for Overlegeforeningen ved Nordlandssykehuset. Hun mener lite er endret i ny spesialistutdanning.

Spesialistutdanningen – stort sett som før

De nye spesialistreglene fremstår ved en første blikk som kompliserte, men etter en gjennomgang kan man konstatere at det er lite i sak som er endret. De som hadde håpet på store forbedringer risiker å bli skuffet.

Det blir flere sjekklister som må fylles ut, men ikke mere tid. De som fryktet at ting ville bli mye dårligere, og at de regionale helseforetakene ville innføre regionale spesialistregler kan pustet lettet ut. Spesialistutdanningen ser ut til å fortsette som tidligere, også i nord. Prosjektet fører tankene til keiserens nye klær.

LIS1 og LIS2

Ny spesialistforskrift trådde i kraft 1. september 2017. Spesialistutdanningen består nå av tre deler; praktisk tjeneste, teoretisk undervisning og andre læringsaktiviteter i minst seks og et halvt år etter tildelt autorisasjon eller lisens. LIS1 er felles for alle og erstatter tidligere turnusordning. Den utgjør 12 måneder i helseforetak og 6 måneder i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. LIS 2 og 3 hadde oppstart 1.mars 2019. Læringsmålene er felles for de tidligere grenspesialitetene innen henholdsvis kirurgi og indremedisin.

Vurderes etter oppnådde læringsmål

LIS3 er unik for hver spesialitet. Alle spesialiteter, unntatt de tidligere grenspesialitetene innen kirurgi og indremedisin, går direkte fra LIS1 til LIS3.

Lege i spesialisering (LIS) skal vurderes etter oppnådde læringsmål. Læringsmålene definerer hva en legespesialist skal forstå, kunne eller være i stand til å utføre etter endt læringsprosess. Utdanningsvirksomheten har ansvaret for at legen får løpende vurdering og dokumentasjon på oppnådde læringsmål.

RgUt Nord har ansvar for noen spesialiteter

De regionale helseforetakene har ansvar for at det utvikles og gjennomføres læringsaktiviteter. Det er også etablert regionale utdanningssentre (RegUt). Hver region har ansvar for noen spesialiteter. Det er altså ikke slik at RegUt Nord har ansvar for alle LIS i nord, men for noen spesialiteter for hele landet. Hvilken spesialitet som hører til hvilket RegUt har ingen praktisk betydning for LIS.

For å sikre en nasjonal utdanning kan Helsedirektoratet anbefale normerende, nasjonale læringsaktiviteter som alle LIS skal gjennomføre. Det blir fortsatt nasjonale kurs. Det har tidligere vært en bekymring at spesialistutdanningen ville variere mellom de forskjellige regionene, og at for eksempel en kardiolog utdannet i nord ikke ville kunne det samme som en utdannet i vest. Det ser heldigvis ikke ut til å bli tilfelle. Utdanningsvirksomheten har ansvar for å lage utdanningsplan for den enkelte spesialitet og en individuell plan for den enkelte LIS for hele forløpet i spesialistutdanningen. 

Hvor kan man utdanne seg innen de forskjellige spesialitetene?

Utdanningen skal finne sted i godkjent utdanningsvirksomhet. Det er i stor grad de som tidligere var godkjent som gruppe 1 og gruppe 2 som fortsetter som utdanningsinstitusjoner. Det skal fremgå hvilke læringsmål som kan oppnås ved den aktuelle virksomheten, og hvilke som skal oppnås gjennom tjeneste ved annen avdeling eller annet sykehus. Utdanningsinstitusjonen har avtaler med en eller flere andre virksomheter der det er nødvendig for å oppnå læringsmålene. Institusjonene samarbeider slik at LIS får gjennomført utdannelsen i henhold til sin utdanningsplan. Dette vil forhåpentligvis gjøre at man ikke trenger å vente så lenge for å få nødvendig tjeneste ved annen avdeling eller institusjon. Hvor lang tid man må være ved annen institusjon avhenger av hvor stort læringsutbyttet forventes å bli, og kan derfor være forskjellig avhengig av hvilken institusjon man velger. Dette innebærer at hvis man ønsker å reise til UNN i Tromsø for å oppnå læringsmål vil man i flere fag trenge mere tid enn hvis man for eksempel reiser til OUS.

Spesialiseringsforløpet i allmennmedisin

Kommunen skal være registrert som utdanningsvirksomhet og har ansvaret for at legen får løpende vurdering og dokumentasjon på oppnådde læringsmål. Utdanningsvirksomheten har ansvar for å lage utdanningsplan for den enkelte spesialitet og en individuell plan for den enkelte LIS for hele forløpet i spesialistutdanningen.

Det tidligere «sykehusåret» er i ny forskrift erstattet med læringsmål knyttet til samhandling og selektert pasientpopulasjon. For å oppnå kompetanse i samhandling og selektert pasientpopulasjon anbefales minimum 6 måneder (eller 3 pluss 3) i godkjent utdanningsvirksomhet innen kliniske spesialiteter, og/eller i kommunale helseinstitusjoner som har overlege i full stilling, og kan tilby individuell veiledning og supervisjon på nivå med godkjente utdanningsvirksomheter og har organisert internundervisning.

Når man er under spesialisering innen allmennmedisin er man ansatt som fastlege, enten med fastlønn eller som næringsdrivende. Ny spesialistforskrift trådde i kraft 1. september 2017. Denne forskriften medfører at spesialistutdanning nå består av tre deler; praktisk tjeneste, teoretisk undervisning og andre læringsaktiviteter i minst seks og et halvt år etter tildelt autorisasjon eller lisens.

Del gjerne!

Legg igjen en kommentar!

Les mer?