Fagdirektør Geir Tollåli mener samarbeidsforum som kan ta beslutninger både strategisk og rundt den enkelte pasient vil bidra til mer helhetlige pasientforløp. – Jeg ser fram til ny nasjonal helse- og sykehusplan, som kommer i Stortinget senere i høst. Planen vil ganske sikkert hjelpe oss på vei.

Strukturer for samhandling

Bak denne, etter manges mening, kjedelige overskrifta, ligger en nøkkel til suksess, mener fagdirektør i Helse Nord RHF, Geir Tollåli. - For mange pasienter opplever at de ulike aktørene i helsetjenesten ikke snakker godt nok sammen. Pasientene må gjenta den samme fortellingen om igjen og om igjen etter hvert som behandlingsforløpet skrider fram, for eksempel fra fastlege til lokalsykehus til regionsykehus tilbake til kommunehelsetjenesten.

Samhandlingsutfordringen har vært velkjent lenge. Samhandlingsreformen skulle løse problemene. Betydelig arbeid ble gjort gjennom samhandlingsreformen, men i historiens lys ser vi at det ble brukt mye tid på å plassere ansvar: dette har kommunene ansvar for, og dette har sykehusene ansvar for. De ulike aktørene i helsetjenesten er parter i stedet for partnere, for å bruke et uttrykk andre har brukt før meg. Ansvarsplassering er viktig, men det løser ikke utfordringene for pasientene: Å oppleve en sammenhengende og helhetlig helsetjeneste, hvor hvem som har ansvar er underordnet, og hvor hele pasientforløpet er uten humper i veien.

Forum for beslutninger

Vi går nå inn i ei tid hvor vi skal bygge enda bedre strukturer for samhandling. Det betyr at kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten må finne former for samarbeid som skaper disse helhetlige pasientforløpene. En påpekt utfordring er at det må finnes forum som kan ta beslutninger både strategisk og rundt den enkelte pasient. Det er mange sykehus og kommuner som må utvikle slike samarbeidsforum. Et eksempel på samarbeidsformer rundt den enkelte pasient er pasientsentrerte helsetjenesteteam. Gjennom disse teamene har Universitetssykehuset Nord-Norge og Tromsø, Harstad, Balsfjord, Karlsøy og Lenvik kommuner hjulpet flere eldre med sammensatte eller kroniske helseutfordringer.

Ny nasjonal helse- og sykehusplan vil hjelpe oss på vei

For et par uker siden omtalte Helse Nord at den demografiske utviklingen i landsdelen fører til at mange nordnorske kommuner i 2035 ikke vil være i stand til å levere tilfredsstillende helsetjenester til befolkningen om ikke det tas grep allerede nå. Det er realiteter vi må ta inn over oss og som vi må ha tro på at vi skal klare å løse. Forbedringer i fastlegeordningen, interkommunalt samarbeid, teknologi og e-helse, og nye samarbeidsstrukturer mellom kommuner og sykehus, er nøkler til suksess. Jeg ser fram til ny nasjonal helse- og sykehusplan, som kommer i Stortinget senere i høst. Planen vil ganske sikkert hjelpe oss på vei.

Del gjerne!

Legg igjen en kommentar!

Les mer?