Helseleder Arne Myrland i Bodø kaller nå inn til første møte i styringsgruppen for ALIS-Nord. Målsettingen er å bidra til bedre rekruttering og stabilisering.

Storsatsing på legetjenestene i Bodø

Helseleder Arne Myrland skal  lede arbeidet med ALIS-Nord og vil her aktivt bruke erfaringene fra Bodø der politikerne har vedtatt en storsatsing på legetjenestene. 

Bodø kommune er blant de mest offensive i landet i møtet med fastlegekrisen. Flere fastlegehjemler, sykehusspesialist på «minisykehuset» Sølvsuper og ny stilling som kommuneoverlege skal sammen med øremerkede midler over fire år bidra til rekruttering og stabilisering av fastlegesituasjonen i kommunen.

Jobbet tett med de tillitsvalgte

Gjennom 2017 har helseledelsen i kommunen  jobbet tett sammen med lokale tillitsvalgte for å få oppmerksomhet og forståelse for fastlegesituasjonen i Bodø. Det har de lyktes med. I desember i fjor vedtok politikerne i kommunen Plan for legetjenester 2018-2021. Bystyrets vedtak ble fulgt opp med finansiering av de fire mest kritiske forholdene som planen pekte på. Flere fastleger, en egen 100 prosentstilling til sykehusspesialist på Sølvsuper og en nyopprettet full stilling som kommuneoverlege.

Forankret og skapte forståelse

Arne Myrland er stolt over sine politikere, og kan fortelle om et målrettet arbeid gjennom 2017 som nå bærer frukter.
– Som helseleder inviterte jeg meg selv inn i samtlige relevante kommunale råd og møtte sentrale politikere. Planen ble forankret internt i Helse- og omsorgsavdelingen i kommunen og deretter i de øvrige avdelingene. Tillitsvalgte i Legeforeningen har vært involvert sammen med kommuneoverlegene i arbeidet med planen. Parallelt har de lokale tillitsvalgte tatt opp fastlegekrisen både i media og med kommuneadministrasjonen. Det har bidratt til å skape en forståelse for utfordringene.

Sykehusspesialist leder kommunalt «minisykehus»

Francis Odeh, spesialist i nevrologi på Nordlandssykehuset, skal ha ansvar for behandlingen av de aller sykeste på helse- og velferdssenteret Sølvsuper.
– Francis har langt erfaring som sykehusspesialist i nevrologi og har også lang erfaring med indremedisin og geriatri. Hans brede medisinske kompetanse vil bidra til å styrke det tilbudet kommunen skal gi til sine aller sykeste og mest sårbare pasienter.

Til Avisa Nordland sier Odeh at han ser på dette som et karrierehopp.

– Sølvsuper er nærmest som et «minisykehus» å regne. Her er alt fra legevaktpasienter til alvorlig syke. Den er faglig krevende og med et spenn av diagnoser man aldri vil finne på en spesialistert sykehusavdeling.

Romslig pott til neste 0-liste

Politikerne i Bodø har også øremerket 3,2 millioner årlig over fire år til arbeidet med å rekruttere og stabilisere fastlegesituasjonen i Bodø.

– Dette er en fantastisk flott satsing, og viser at våre politikere skjønner hvor alvorlig situasjonen er.  Det er også sikret en romslig pott med penger til den neste 0-lista som etableres i byen, i tillegg til rentefrie lån fra kommunen, sier Myrland som er klar på at fastlegene er navet i primærhelsetjenesten.
– Hele kommunehelsetjenesten vil ramle sammen om vi ikke klarer å ha en like god tilgang på dyktige og fleksible fastleger som vi har hatt til nå.

På kort sikt vil han arbeide for å sikre at man lokalt har rammevilkår som gjør det attraktivt å starte opp som fastlege, og ikke minst å jobbe som fastlege over tid.

Skal lede arbeide med ALIS-nord

Til høsten starter Bodø kommune et lokalt prosjekt med å finne tiltak og prinsipper for bruk av den øremerkede potten. Her vil Myrland ha sterk involvering av lokale tillitsvalgte og resten av fastlegekorpset.

– Vi må sammen finne gode løsninger mens vi venter på nasjonale tiltak for å bedre arbeidssituasjonen.

Myrland har også sagt ja til å lede arbeidet med å etablere ALIS-nord fremover.

– Vi har startet opp et prosjektarbeid som tar mål av seg å få på plass et godt løp for nye fastleger som ønsker å bli spesialister i allmennmedisin. Her er jeg opptatt av at vi ikke bare kan se på etablering av kommunale stillinger, men også utarbeide virkemidler som gjør det attraktivt å gå in i et løp mot private fastlegehjemler. ALIS-Nord prosjektet passer svært godt å kjøre parallelt med vårt kommunale prosjekt, og jeg er sikker på at disse to prosjektene samlet vil ha en positiv effekt på rekruttering til og stabilisering av fastlegeyrket, sier Arne Myrland, helseleder i Bodø kommune.

Arne Myrland deltar på seminaret «Fastlegekrisen krever en nytenkende kommunehelsetjeneste» på Sortland 7. og 8. mai.

Del gjerne!

Legg igjen en kommentar!

Les mer?