Stadig færre unge leger velger psykiatri og allmennmedisin. Det bidrar til ubesatte stillinger over hele landet og slitne spesialister.

Unge leger styrer unna psykiatri og allmennmedisin

En rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse som ble lagt fram i dag viser at stadig færre unge leger velger psykiatri og allmennmedisin. Det bidrar til ubesatte stillinger over hele landet, slitne spesialister og et dårligere tilbud for pasientene.

I formiddag la Legeforeningen og Samfunnsøkonomisk analyse fram Legebarometeret. Rapporten oppsummerer status for rekrutteringen av fastleger og psykiatere i landet. Samtlige kommuner og helseforetak er spurt om situasjonen.

182 fastlegelister uten fast lege

Halvparten av kommunene og 85 prosent av helseforetakene har opplevd utfordringer med å rekruttere unge leger. 182 av fastlegelistene mangler fast tilknyttet lege, noe som innebærer av 110 000 innbyggere står uten fastlege. Mange av disse kommunene er i nord.

Halvparten av kommunene har benyttet vikarbyråer for å dekke behovet for fastleger i løpet av de siste tre årene, noe mange mener er både kostbart og reduserer tjenestekvaliteten for pasientene, fordi kontinuiteten i tjenesten svekkes. Det er også en utfordring at vikarer ofte er mindre kvalifiserte enn fastlegene, for eksempel dersom det benyttes leger som venter på LIS-tjeneste som vikar.

Seks av ti mener at å redusere arbeidsbelastningen vil bidra til å bedre rekrutteringssituasjonen. Videre mener mange at å opprette flere hjemler, styrke ordningen økonomisk og å øke muligheten for fastlønn ved oppstart som ny fastlege, er hensiktsmessige tiltak for å bedre rekrutteringssituasjonen. Flere kommuner velger nå å ansette fastlegene for å sikre legedekningen, fordi de ikke greier å rekruttere leger som vil være næringsdrivende. Samtidig sliter fastleger med å få solgt hjemlene sine.

Psykiatere kun til medisinering

Tilgangen til spesialister i psykiatri er begrenset på nasjonalt nivå, og dette gir særlige rekrutteringsutfordringer i distriktene. Fagmiljøene i psykisk helsevern er ofte desentraliserte og sårbare for endringer i bemanningssituasjonen, noe som bidrar til stadig større arbeidspress på den enkelte lege. Flere steder har andre yrkesgrupper overtatt spesialistoppgaver, og hver fjerde leder er bekymret for kvaliteten på tjenesten. Enkelte steder er psykiatere kun brukt til medisinering av pasienter, noe som sammen med stadig økende krav til dokumentering bidrar til stor frustrasjon og slitne spesialister.

Legeforeningen mener fagfeltet psykiatri må få betydelig større plass i legeutdanningen enn det har i dag, slik at studentene får et bedre innblikk. Det er også viktig å sikre rom for etterutdanning og faglig fordypning. I dag er det mange som bruker fritiden til dette.

Nok stillinger og bedre arbeidsforhold

De viktigste tiltakene for å bedre rekruttering av unge leger til begge spesialitetene er sterkt knyttet til politisk satsing og økte bevilgninger. Det må være nok spesialiseringstillinger for å sikre behovet framover, men det alene er ikke nok. Det er blitt opprettet flere stillinger i psykiatrien de siste årene for å redusere arbeidspresset blant psykiaterne. En kombinasjon av at det utdannes for få innen psykiatri, og at for få unge leger ønsker å bli psykiatere ved sykehus, pekes på som sentrale årsaker til at stillingene ikke blir bemannet. Det holder altså ikke at det er et samsvar mellom antallet studieplasser og behovet, dersom stadig færre ønsker å gjennomføre spesialisering innen allmennmedisin eller psykiatri.

Her er rapporten fra Samfunnsøkonomisk analyse.

Del gjerne!

Legg igjen en kommentar!

Les mer?