Domstolene kan ikke pålegge utlevering av taushetsbelagte opplysninger om avdøde når behandlende lege har avslått å gi slike opplysninger.

Politiet kan ikke ta beslag i pasientjournal

Legeforeningen stanset nylig politiets og tingrettens beslutning om utlevering av pasientjournal. Det er kun legen som kan utlevere opplysninger når vilkårene i helsepersonelloven § 24 er oppfylt.

En fastlege nordpå ringte Legeforeningens telefonvakt tidligere i år. Da sto to politimenn på legekontoret og hadde beslutning fra den lokale tingrett om utlevering av pasientjournal fra avdød pasient. Legen ante uråd og ba om bistand. Juristene i Legeforeningen ba legen fortelle politimennene på stedet at beslutningen ville ankes, og de forlot legekontoret med uforrettet sak. Anket ble deretter beslutningen sendt lagmannsretten og fikk medhold 29. mars 2021. Politiet kunne ikke ta beslag i pasientjournalen. Det er kun legen som kan utlevere opplysninger fra pasientjournal når legen finner at vilkårene i helsepersonelloven § 24 er oppfylt, men det foreligger ingen plikt såfremt legen ikke selv er under etterforskning.

 Bestemmelsens første ledd lyder:

«Taushetsplikt etter § 21 er ikke til hinder for at opplysninger om en avdød person gis videre dersom vektige grunner taler for dette. I vurderingen av om opplysninger skal gis, skal det tas hensyn til avdødes antatte vilje, opplysningenes art og de pårørende og samfunnets interesser.»

Lagmannsretten uttalte: «Lagmannsretten forstår helsepersonelloven § 24 første ledd slik at verken domstolene eller politiet kan overprøve det faglige skjønn legen har utøvd i henhold til bestemmelsen. Domstolene kan følgelig ikke pålegge utlevering av taushetsbelagte opplysninger om avdøde når behandlende lege har avslått å gi slike opplysninger i henhold til helsepersonelloven § 24 første ledd.»

Påtalemyndigheten anket deretter til Høyesterett, som i kjennelse av mandag 3. mai 2021 forkastet anken. Legen trenger altså ikke utlevere journalen.

Tingretten og politiet hadde misforstått jussen, mens lagmannsretten forsto loven korrekt, hvilket ble bekreftet av landets øverste domstol, meldes det fra generalsekretær Geir Riise.

Del gjerne!

Legg igjen en kommentar!

Les mer?