Helse Nord utreder nå forslaget om sammenslåing av UNN og Finnmarkssykehuset. Adm. dir. Lars Vorland lover at de skal levere som bestilt.

Vi skal levere som bestilt

Helse Nord utreder nå forslaget om å slå sammen Finnmarkssykehuset og Universitetssykehuset Nord-Norge, slik regjeringen har bestilt. Å skulle slå sammen komplekse virksomheter som sykehus er, er en beslutning som må tas på best mulig grunnlag. Både sammenslåing og deling av sykehusorganisasjoner er gjort flere ganger i Norge, så det er ikke noe nytt.  

Bedre for pasientene 

Målet for å skulle slå sammen Finnmarkssykehuset og Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) er å øke kvaliteten for pasientene. Det er bra at regjeringen i sin bestilling er så klar og tydelig på at forbedringer for pasientene er hovedmålet. Utredningen skal vurdere fordeler og ulemper for pasienttilbudet, og hvorvidt en sammenslåing kan bidra til å løfte kvaliteten på pasientbehandlingen. Den skal også se på hvilke effekter en sammenslåing kan få for faglig utvikling, forskning, rekruttering, utdanning av helsepersonell og opplæring av pasienter og pårørende – alt dette er spesialisthelsetjenestens hovedoppgaver. Det er også viktig å vurdere UNNs posisjon som region- og universitetssykehus. UNN er navet for at vi i dag, og i fremtiden, har det sykehustilbudet til vår befolkning som vi skal ha. Mange flere spørsmål skal berøres i utredningen, og det er ingen tvil om at det er en krevende oppgave vi har fått. 

Vi har valgt å ha en stor prosjektgruppe med over 20 deltakere. Alle som kan bli berørt av en eventuell sammenslåing er representert: medarbeidere og ledelse i de to sykehusforetakene, tillitsvalgte og vernetjeneste, brukere, kommunelege, universitet med flere. Prosjektet ledes av Deloitte. 

Ingen krise 

Andre organisatoriske endringer og sammenslåing av sykehus har i stor grad vært utløst av kriseliknende situasjoner. Dette var tilfelle da vi i Helse Nord besluttet å oppløse Hålogalandssykehuset i 2007. I Hålogalandssykehuset lykkes man ikke med å få tre sykehus til å fungere (Vesterålen, Narvik og Harstad). Dette mener jeg ikke er tilfellet med Finnmarkssykehuset og UNN. Mange i dag vil si at disse sykehusene er to organisasjoner som fungerer godt, og som har plan og driv over utviklingen av tilbudet til pasientene. Utredningen skal vise om dette kan bli enda bedre ved en sammenslåing.  

Basert på de fakta og vurderinger som gjøres i utredningen, skal prosjektgruppen komme med en anbefaling. Utredningen skal behandles i styrene til Finnmarkssykehuset, UNN og Helse Nord RHF, før den sendes til Helse- og omsorgsdepartementet 1. desember 2019, samtidig som den sendes på høring. Utredningen, med høringsuttalelser, skal gi regjeringen et kunnskapsgrunnlag for å kunne ta en beslutning om de to sykehusforetakene skal slås sammen. 

Jeg forstår at flere stiller spørsmål ved tiden vi har til rådighet. Vi har vært nødt til å kjøpe inn ekstra arbeidskraft gjennom Deloitte for å kunne klare å levere så raskt som vi må. Og det skal vi klare. Så blir det opp til våre politikere å beslutte. 

Ønsker du å følge med på utredningen, finnes informasjon på Helse Nords nettsider: Utredning av sammenslåing av UNN og Finnmarkssykehuset 

Del gjerne!

Legg igjen en kommentar!

Les mer?