– Forskning er høyt prioritert hos oss i Helgelandssykehuset. Det skal komme pasienten til gode. Målet er å bli Norges beste lokalsykehus. Derfor satser vi på forskning, innovasjon, utdanning, samhandling og teknologi, sier administrerende direktør ved Helgelandssykehuset, Hulda Gunnlaugsdottir.

Fra ord til handling

Alle helseforetak i Norge har i oppdrag å forske. Kan et av landets minste helseforetak levere på dette, og hvilke ambisjoner kan og skal små foretak i nord ha på dette området? I Helgelandssykehuset har vi gjort ord til handling.

Nye Helgelandssykehuset ligger i startgropa. Helseministeren har vedtatt framtidas sykehusstruktur på Helgeland, og nå er det opp til oss å gi form og innhold til det som i framtida skal være ett sykehus lokalisert på to steder, Sandnessjøen og omegn og Mo i Rana. En viktig del av dette er samarbeid og samskaping med andre aktører på Helgeland, og ikke minst: Forskning og innovasjon. Mitt mål er at Helgelandssykehuset, som et lite lokalsykehus i distriktet skal vise vei. Vi er allerede godt i gang med oppgaven.

Idémyldring

Helgelandssykehuset ansatte ny forsknings- og innovasjonssjef i oktober 2019, som har akademiske kvalifikasjoner og lang erfaring innen forskning og innovasjon fra næringslivet, for å få innovasjon høyere på dagsordenen i Helgelandsykehuset. Siden da har vi etablert et innovasjonsutvalg med flere eksterne medlemmer og skrevet en innovasjonsstrategi som en del av eksisterende forskningsstrategi. Det er opprettet frie innovasjonsmidler til utdeling og en innovasjonspris som utlyses og premieres for første gang i 2021, for innovasjoner som gjøres i helseforetaket. Innovasjonsplattformen Induct ble startet opp i år. Der kan alle i foretaket bli medlem og laste opp egne ideer, eller adoptere ideer fra andre helseforetak i Norge. Det er også etablert et oppfinnelsessystem for ansatte og Helgelandssykehuset som både tillater og plikter ansatte å melde sine ideer til foretaket for å kartlegge eierskap. Vi gir patenteringsveiledning og behandling av ideskisser i henhold til lov om arbeidstakeroppfinnelser. Dette gir muligheter for samfinansiering fra Helgelandssykehuset for kreative arbeidstakere.

Kommer pasienten til gode

Det har kommet inn flere ideer, bl.a. ideen Hjelpemiddel for kateterinnsettelse hos kvinner, som nylig vant innovasjonsmidler både fra sykehuset, i fra Helse Nord og Innovasjon Norge. Sykehuset har tatt eierskap av ideen, og har inngått en samarbeidsavtale med Kunnskapsparken Helgeland som gir ekstra støtte til videre kommersialisering og markedsføring. Helgelandssykehuset ønsker nå å patentere dette produktet for urinkateterinnsettelse. Det kan lette arbeidet og gi mindre ubehag for pasienten. Vi har innsett at innovasjon må satses mer på, og det er nå laget et eget budsjett kun for innovasjon. Det vil bli laget en separat innovasjonsstrategi fra 2022. Dette gir en forpliktelse for foretaket for å delta aktivt i innovasjon med eksterne aktører og avsette innovasjonsmidler for ansatte både for 2021 og i fremtidige år. 

Mobil spesialisthelsetjeneste

Det har så langt vært samarbeid med næringsliv, forskningsinstitutter og kommuner omkring søknader og prosjekter innen velferdsteknologi og desentralisert helsevirksomhet/e-helse, og Helgelandssykehuset har forpliktet seg til å være med på flere av disse prosjektene med egeninnsats, dersom de får ekstern finansiering. Det avgjøres like før jul. Det som er sikkert er at prosjektet Mobil spesialisthelsetjeneste på Helgeland ble støttet av Regionalt forskningsfond Nordland. Her er samarbeidspartnerne Studiesenter RKK Ytre Helgeland, SINTEF og kommunene Brønnøy, Dønna, Herøy, Lurøy og Alstahaug. Dette er et forprosjekt som skal vurdere ulike mobile løsninger som båt eller bil, for å redusere reisetid for pasientene og reisekostnader for de som har lang reisevei frem til spesialisthelsetjenesten.  Et annet e-helse prosjekt har vært finansiert av Vigner Olaisen på Lovund i Lurøy kommune. Der er målet å lage et helserom med et lokalt helsetilbud sammen med Lurøy kommune. Dette bidrar også til at utgifter til pasientreiser til sykehusene og ubehaget med lange reiseveier reduseres. Helgelandssykehuset arbeider for å få til en pilot i Lovund i 2021.

Økt kvalitet på kreftkirurgisk behandling

Foretaket har vært aktiv på å søke etter eksterne forskningsmidler i året som gikk. Helse Nord finansierer allerede flere Ph.D. stillinger og en post. doc. stilling ved foretaket. I desember fikk prosjektet Nomogram tildelt 3.66 millioner over seks år på et nytt Ph.D.-stipend. Prosjektet gir mulighet til å forske på et verktøy som gir hjelp til å ta riktige avgjørelser innen kreftkirurgiske inngrep (endetarmskreft).  En slikt hjelpemiddel kan f.eks. være å identifisere risikofaktorene for metastase, eller spredning av kreften. Dette vil bidra til å øke kvaliteten på tjenesten vi leverer til våre pasienter.

Kunstig intelligens skal tolke lungelyder

Foretaket har blitt tildelt 4.4 millioner kroner over to år fra Horizon 2020 EU, øremerket for et nasjonalt/ internasjonalt samarbeidsprosjekt rundt COVID-19 innovasjon, PyXy.AI (Horizon 2020 prosjekt nr. 101016046). Prosjektet handler om å bruke kunstig intelligens for å tolke lungelyder, for de som utvikler alvorlig covid-19 infeksjoner. Det er første gang Helgelandssykehuset er med på et EU-finansiert forskningsprosjekt. Å bruke digitale stetoskop gir oss muligheten til å samle opp lungelyder også fra forskjellige pasientgrupper, f.eks. fra de som lider av kroniske hjerte- og lungesykdommer som KOLS. Ved å lage et bibliotek av disse lydene og bruke med kunstig intelligens til å tolke data over tidsforløp, kan man lage et diagnoseverktøy som gir beskjed om forverring av tilstand. For begge prosjektene er målet at vi får utdannet egne doktorgradsstipendiater som skal ta en Ph.D, i medisin.

Ekstern finansiering

Totalt har vi så langt blitt bevilget nær 9 millioner kroner i ekstern finansering av forskning og innovasjon. Over 800.000 av ubrukte forskningsmidler ble inndratt i 2020, og foretaket delte ut nye forsknings- og innovasjonsmidler på i underkant av 1.1 mill. i 2020.  Vi oppnevnte også en ekstern jury med medlemmer fra UNN, Nord universitet og Universitetet i Tromsø for å vurdere kandidater for Forskningsprisen for året 2019. Prisen på 20 000 kroner deles ut nå før jul, etter å ha blitt utsatt på grunn av covid-19.

Kommunikasjon

Det satses tungt også på forskningsformidling. Antall publiserte artikler og postere har økt, og Helgelandssykehuset benytter mange ulike kanaler for å formilde resultater og nyheter på forsknings- og innovasjonsfeltet. Fredagsforelesninger, litteraturgrupper og opplæringsvideoer står på programmet for neste år. Vi har også en ambisjon om å arrangere en forskningskonferanse, og vil bruke tid på å oppdatere strategiene for forskning og innovasjon. Samtidig som vi styrker forsknings- og innovasjonskulturen i foretaket retter vi større oppmerksomhet mot forskningsetikk. Der vil redelighetsutvalget bli sentralt.

Forskningsavdeling i Nye Helgelandssykehuset

Når vi ser videre fra 2020 og utover, vil arbeidet med å lage en egen forskningsavdeling i den nye sykehusstrukturen bli viktig. Helgelandssykehuset har som ambisjon å opprette minst tre egenfinansierte stillinger der man kombinerer forskning og klinikk i perioden. I dag har vi to slike stillinger som er hovedfinansiert av Helse Nord. Det er også et mål om å etablere minst en Prof. II/ førsteamanuensis per sykehusenhet, og vi må ansette flere med medisinsk/vitenskapelig doktorgrad.

Samarbeid med andre aktører

Vi vil fortsette med idemyldringen sammen med de store statlige virksomhetene på Helgeland for å skape nye initiativ. Prosjektet Nye Helgelandssykehuset har en ekstern referansegruppe der også næringslivsaktører og utdanningsinstitusjoner er invitert inn, og det er naturlig at forskning og innovasjon skal stå på kartet også der. Helgelandssykehuset ønsker å legge til rette for at man kan lykkes både som forsker og helseentreprenør i foretaket. Når det blir snakk om forskning og innovasjon i lokalsykehus er målet at alle skal si: Se til Helgeland!

Del gjerne!

Legg igjen en kommentar!

Les mer?