Hva er egentlig samhandlingsutvalget?

Hva er egentlig samhandlingsutvalget til Helse Nord? Finnmarks-leder Paul Olav Røsbø gir oss her en liten innføring. 

Samhandlingsutvalget er et utvalg bestående av kommuneoverleger/fastleger fra hvert foretaksområde, representanter fra foretakene , praksiskonsulentene og ledelsen i Helse Nord. Legeforeningens regionutvalg har observatørstatus i utvalget, men deltar i praksis som fullverdig medlem.

Utvalget ble formalisert i 2008 etter at administrerende direktør i Helse Nord var så fornøyd med arbeidet som ble gjort etter at primærleger fra foretaksområdene sammen med Helse Nord laget programmet til den store samhandlingskonferansen i 2005.

Samhandlingsutvalget har fire-fem møter i året og møtereferatene forsøkes distribuert bredt. Utvalget har ingen beslutningsmyndighet, men har etter hvert blitt en viktig informasjons- og kommunikasjonskanal mellom primærhelsetjenesten og Helse Nord. Utvalget har blant annet vært pådriver for praksiskonsulentordningen, desentralisering av poliklinisk tilbud i regionen og digitalisering av henvisninger og epikriser. Nylig inviterte utvalget til idè-konferanse i Tromsø med intensjon om å få i gang dialogfunksjonalitet mellom allmennleger og sykehusleger i EPJ-systemene.

Høsten 2015 overtok undertegnede ledervervet i Regionutvalget, men først utpå forvinteren 2016 fikk jeg med meg at legeforeningen hadde en plass i utvalget, og har siden forsøkt å stille på møtene. Utvalget har riktignok mange leger representert, men de er utvalgt i kraft av sin stilling i kommune og helseforetak, ikke i kraft av å være tillitsvalgt i legeforeningen. Tilbakemeldingen fra samhandlingsutvalget er at legeforeningens deltakelse har vært savnet,  og jeg opplever at absolutt at dette er en arena vår organisasjon bør være representert. Legeforeningen ble for eksempel tillagt rolle i utvalgets engasjement i EPJ-løftet nå i vinter. Framover nå står blant annet rekruttering og stabilisering av allmennleger på agendaen.

Skrevet av Paul Olav Røsbø, Leder Regionutvalg Nord, Leder Finnmark legeforening og fastlege i Loppa.

Del gjerne!

Legg igjen en kommentar!

Les mer?