Bernard Holthe, nestleder i Nordland Legeforening innledet om hvordan de har fått på plass en legeplan i Narvik. Han deltok i første bolk av konferansen sammen med blant andre leder i ekspertutvalget Kjetil Telle. – Det er viktig å få til en smidig overgang for ALIS på fast lønn som skal over i næringsdrift. Foto: Ingvill Konradsen. NSDM

Optimisme tross forvitring i fastlegeordningen

En vaklende fastlegeordning og en hardt presset kommuneøkonomi er i ferd med å destabilisere selveste grunnmuren i norsk helsevesen. Hvilke verktøy har man til rådighet, og hva må til for å stabilisere og styrke primærhelsetjenestene? 160 fastleger, kommuneoverleger, helsefolk fra kommunen, KS-ansatte og politikere er samlet i Tromsø i dag og i morgen for å finne en vei ut av motløsheten.  

Initiativet til konferansen kom fra Anette Fosse og Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Hun fikk med seg Norsk samfunnsmedisinsk forening, Norsk forening for allmennmedisin, KS og Nordland Legeforening. 

I 2021 var fastlegeordningen 20 år, men feiringen uteble. I stedet kom det stadige rapporter om fastlegekrise og en kommunehelsetjeneste som forvitret. Handlingsplanen for allmennlegetjenestene ble lansert i 2020.  

Mange flere kommuner søker ALIS-tilskudd

– Det har vært en jevn økning av antall allmennleger siden 2019, men ikke nok for å kompensere for kortere lister og befolkningsøkning. Nasjonal ALIS og veiledning er med på å bedre forutsigbarheten. 140 kommuner søkte ALIS tilskudd i 2019. I år er det kommet inn over 1000 ALIS-søknader. Det er gledelig, sa Hilde Skyvulstad fra Helsedirektoratet i sitt innlegg. 

Ekspertutvalgets leder Kjetil Telle var til stede for å lytte. Utvalget skal levere sin første foreløpige rapport 1. desember.  
– Ingen har sett på helheten i fastlegeordningen siden 90-tallet. Et viktig mål er å få en ordning som henger mer sammen, men det er en vanskelig øvelse.
Endelig rapport skal leveres 15. april 2023. Birgit Abelsen fra NSDM er med i utvalget.

Narvik har brukt mye penger på en legeplan

Nestleder i Nordland Legeforening Bernard Holthe fortalte hvordan kommunehelsetjenesten i Narvik har jobbet for å få til en bærekraftig legetjeneste.  
– Vi har hatt ei god legedekning over år, men et aldrende fastlegekorps og manglende rekruttering tilsa at noe måtte gjøres fort. Et legesenter sa opp kollektivt for å få frem alvoret. Etter det har vi opplevd at kommunen har lyttet og en legeplan ble vedtatt i 2021. Fremover må næringsdriften styrkes bedre enn som er tilfellet i dag, spesielt ift sosiale rettigheter. Vi i Narvik har klart å få ned listelengden, men det brukes mye kommunale penger på dette.
Holthe tror at nøkkelen for å lykkes ligger i om økonomien blir god nok.
– Det er viktig å få til en smidig overgang for ALIS på fast lønn som skal over i næringsdrift. 

Mangler ei trapp inn i fastlegejobb

Fastlegeordningen er som mange vet et meget komplisert system. ALIS er etablert for å bistå kommunene som utdanningsinstitusjon.
– Mange kommuner er for små og har ikke kompetansen som må til. De er avhengig av interkommunalt samarbeide. Dette må styrkes. Ekspertutvalget må se på det at vi pr i dag mangler selve trappa inn i fastlegeordningen. Den må på plass om vi skal rekruttere unge leger inn i fastlegejobb. I Danmark er kanskje ordningen for trygg på fast lønn. Mange danske leger kjøper ikke praksis i dag. Sånn må det ikke bli her. Vi må sette oss inn i livssituasjonen til unge kvinner og menn og se nærmere på hva de trenger for å velge allmennmedisin, sa Svein Steinert, leder i ALIS nord.

Kun tre prosent av medisinstudentene i dag tror de blir fastleger

– Vi medisinstudenter ønsker mer praksis i primærhelsevesenet i grunnutdanningen. For å øke interessen for fastlegeyrket må man skoleres for det. Det må også satses mer på bedre veiledning, både i grunnutdanning og for LIS1. I dag er det ikke attraktivt å være veileder når det ikke kompenseres økonomisk. De jeg har snakket med av studenter som sier at de vil ut i fastlegejobb melder at en av grunnene er at de har hatt gode veiledere i allmennpraksis.

Elin Olaug Rosvold, Prodekan på UiO ønsker seg mer kommunal praksis i grunnutdanningen og ønsker ikke at kommuner ansetter noen som ikke har gjennomført LIS1.
– Det bekymrer oss at en del som jobber som vikar ikke har LIS1. Dere som sitter på denne konferansen hadde turnus og fikk ikke konsesjon før etter endt turnus. Men alle fikk turnusplass. Nå risikerer vi at halvparten av utdannede leger ikke får LIS1-plass med en gang. Det medfører at de sier ja takk til alle jobber de kan få. Det kan være uforsvarlig når de mangler viktig kompetanse som de får gjennom LIS1.

Etter spennende rundebordsdiskusjoner var det tid for debatt. Hele tre statssekretærer var tilstede, i tillegg til president Anne Karin Rime og representant fra KS og pasientombudene.

Legetjenestene ble sett utenfra og debattert. Fra v. president i Legeforeningen Anne Karin Rime, Jannicke Bruvik, (nasjonal talsperson, pasient og brukerombudene), statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt ( HOD) ; viseadm dir Helse Sør øst Jan Frich, statsekretær Oddmund Løkensgard Hoel, (KD). Kari – Anne Opsal, Fylkesstyreleder i KS Troms & Finnmark & hovedstyremedlem i KS, statssekretær Ole Gustav Narud (KDD)
Foto: Ingvill Konradsen, NSDM

Mer fra debatten og resten av konferansen blir å finne i en fyldig rapport som lages med alle innspill og innlegg fra konferansen.

Del gjerne!

Legg igjen en kommentar!

Les mer?