Foto av Benjamin Stage Storm
Benjamin Storm mener en jul uten vakter – gjerne med mulighet til å dra til fjells er den ultimate jul

PCI i Nordland – et legitimt behov – en besynderlig prosess

- Det som i utgangspunktet handlet om hvordan vi behandler akutt hjerteinfarkt i Nord-Norge, har utviklet seg til et regionalt politisk drama. Helse Nord fremstår som handlingslammet og UNN som proteksjonistisk og lite interessert i å dele kunnskap og kompetanse med resten av regionen.

Det mener Benjamin Storm, nestleder i Nordland Legeforening og en av dem som har stått i bresjen i kampen for et PCI-senter i Bodø. Saken har vekket betydelig folkelig og politisk engasjement i hele Nord-Norge.
– Media, politikere og enkeltlegers utspill har bidratt til å flytte fokus fra sakens kjerne, nemlig stor regional ulikhet i akuttbehandlingen av hjerteinfarkt, til å bli en regional kamp mellom Bodø og Tromsø.
Dette mener han har bidratt til å skape mistenksomhet, splittelse og uro i regionen.
– Nordland Legeforening har vært aktiv i prosessen, men har bevisst valgt å opptre nøkternt og ha et faglig fokus. Vi har ikke ønsket å bidra til å øke konfliktnivået.

Skapt frykt i befolkningen

– Ledelsen og leger på UNN har kommet med mange urimelige og bekymringsfulle påstander, som for eksempel at et PCI senter i Bodø vil gå på bekostning av sikkerheten for Finnmarks innbyggere, psykiatriske pasienter og pasienter med kreft. Slike utsagn har kun hatt som hensikt å skape frykt i befolkningen og tvinge styret i Helse Nord til å treffe en beslutning om å ikke legge PCI-behandling til Nordlandssykehuset.

Udemokratisk av leger på UNN

Storm mener leger på UNN har tilsidesatt demokratiske spilleregler og forsøkt å påvirke styret med innspill utenom høringsrunder.
– Første gangen i februar i en pressekonferanse, der de uttrykte direkte mistillit til direktøren. Andre gangen dagen før styremøtet i oktober da de sendte et 12 siders langt brev til alle styremedlemmene.
Nordland Legeforening har fulgt saken tett lenge.

Likeverdige tjenester

– Kardiologer i regionen har i flere år uttrykt bekymring for tilbudet til pasienter med akutt hjerteinfarkt i Nordland. Antallet hjerteinfarktpasienter i regionen er økende, ambulanseflykapasiteten sprengt og transportetappene lange. Et PCI-senter i Bodø vil sikre likeverdige og god behandling av pasienter med akutt hjerteinfarkt. I tillegg vil det frigjøre luftambulansekapasitet, som kan brukes til andre pasienter. Vi håper at styret i Helse Nord følger Vorlands innstilling i desember. Alle innbyggere i Norge fortjener et godt helsevesen – uansett om de bor i Tromsø eller Sandnessjøen. Vi håper også at man i den fremtidige debatter unnlater å sette pasientgrupper opp mot hverandre og spille på frykt og splid. Ingen er tjent med et handlingslammet Helse Nord.
PCI-saken skal opp igjen i styret i Helse Nord i desember. Styret ønsker da å få fremlagt en risikoanalyse for befolkningen på Helgeland og i Finnmark. Det mener Nordland Legeforening vil styrke et PCI-senter i Bodø.

 

Del gjerne!

Legg igjen en kommentar!

Les mer?