Svein Steinert som leder ALIS Nord jobber sammen med de andre ALIS-kontorene med å etablere samarbeid med kommunene. Hovedmålet er å bidra til rekruttering og tilrettelegging for spesialisering i allmennmedisin, og til trygghet for fastlegene gjennom hele spesialiseringsløpet.

Skal bidra til å styrke, utvikle og bevare fastlegeordningen

En forpliktende opptrappingsplan med 17 tiltak skal bidra til å styrke, utvikle og bevare en fastlegeordning som gir pasientene allmennlegetjenester av høy kvalitet. Et av tiltakene er etablering og styrking av fem regionale ALIS-kontor. Kontorenes hovedoppgave er å rådgi kommunene i sine regioner om rekrutteringstiltak som kan inngå i ALIS-avtaler, bistå med maler for ALIS-avtaler, og styrke spesialistutdanningen i allmennmedisin.

Krisen i fastlegeordningen har tiltatt etter innføringen av samhandlingsreformen i 2012. Oppgaveoverføringen fra sykehusene til kommunene ble ikke fulgt opp med en styrking av allmennlegetjenesten slik det var forutsatt i forarbeidene til reformen. Det har ført til en stadig økende arbeidsbelastning for fastlegene, og resultatet er at svært få yngre leger ønsker å starte en yrkeskarriere i dagens hovedmodell for fastlegeordningen.

Leger som startet sin spesialistutdanning i allmennmedisin før 1. mars 2019 kan gjennomføre utdanningen i gammel ordning til 1. mars 2025. Foto: Svein Steinert

For å snu denne negative trenden ble ALIS-Vest opprettet i 2017 – et prosjekt med fastlønnstillinger, lavere listestørrelser, god veiledning og supervisjon: https://www.nsdm.no/folgeforskningsrapporten-av-alis-vest-er-klar/

ALIS-Nord ble etablert i 2019 som et femåring prosjekt med deltakelse fra 25 kommuner med både fastlønnsstillinger og næringsavtaler: https://www.alis-nord.no/nyhetsarkiv/evaluering-av-alis-nord     

ALIS-prosjektene avdekket tidlig at kommunene hadde et stort behov for råd og veiledning for å utvikle seg til gode utdanningsvirksomheter for allmennleger i tråd med kravene i kompetanseforskriften og spesialistforskriften.      

Overordnet mål for ALIS-kontorene

Gjennom å bistå kommunene skal ALIS-kontorene bidra til rekruttering og tilrettelegging for spesialisering, og til trygghet for legen gjennom hele spesialiseringsløpet. Målet er å redusere terskelen for å starte i spesialisering i allmennmedisin og/eller å gå inn i allmennmedisinvirksomhet. Alle kommuner med ALIS skal kunne tilby forutsigbare utdanningsløp med veiledning, supervisjon og læringsaktiviteter. ALIS kan være ansatt i kommunen, eller inngå avtale om privat næringsdrift.

Plassering og organisering

Det er opprettet 5 ALIS-kontorer som til sammen skal dekke hele landet. Kontorene er lagt til Bodø, Trondheim, Bergen, Kristiansand og Hamar. De tre førstnevnte skal dekke kommunene i hhv. Helse-Nord, Helse Midt-Norge og Helse Vest. I Helse Sør-Øst er det gjort en desentralisert plassering av kontorene. Disse kontorene må jobbe sammen for å dekke hele regionen inkludert samarbeid med Oslo. Kontorene skal ha et kontaktnett med alle kommunene i sin region. Rekrutteringssvake kommuner skal vies spesiell oppmerksomhet.

Arbeidsgiveransvaret knyttes til vertskommunen.

Oppgaver for ALIS-kontorene

 1. Råd om ALIS-avtaler
 2. Rådgi kommunene om rekrutteringstiltak som kan inngå i ALIS-avtaler
 3. Bistå med maler for ALIS-avtaler
 4. Innhente og formidle erfaringer med de ulike tiltakene

Selve avtaleinngåelsen og de juridiske forpliktelsene tilknyttet avtalene er den enkelte kommunes ansvar.

 • Veiledning om utdanningsplaner
 • Etablere gode samarbeidsformer mellom kommunene
 • Etablere gode samarbeidsformer med helseforetak/sykehus i egen region om utdanningsstillinger for LIS i allmennmedisin inkl. å bistå i utarbeidelse av avtaler mellom kommuner og mellom kommuner og foretak.
 • Skaffe oversikt over tilgjengelig veilederkapasitet og formidle dette ved behov, ev. opprette en veilederpool.
 • Bistå ved utdanning/kvalifisering av veiledere for eksempel ved formidling av aktuelle, eksisterende tilbud og/eller ved å gjennomføre egne veiledersamlinger.
 • Nasjonal utdanning
 • Kontorene skal samarbeide seg imellom for å dele erfaringer, sikre nasjonal lik utdanning på tvers av regioner og unngå dobbeltarbeid.
 • Kontorene bytter på å ha en nasjonal koordinerende funksjon/rolle, med en funksjonstid på 2 år. (Bodø-kontoret 2020 -2022)
 • ALIS-kontorene skal etablere gode samarbeidsformer med Legeforeningen og med de regionale utdanningssentrene for helseforetakene og ha faste møter med Helsedirektoratet.
 • ALIS-kontorene skal på enklest mulig måte utvikle og vedlikeholde en felles nettside for ALIS i kommunehelsetjenesten/spesialitetene allmennmedisin.

Status for etablering av ALIS-kontor

Våren 2020 mottok vertskommunene 2 millioner per ALIS-kontor. De første medarbeiderne ble ansatt høsten 2020. Lederne av ALIS-Nord og ALIS-Vest gikk inn som ledere i ALIS-kontor Nord og ALIS-kontor Vest i deltidsstillinger. Den første to-dagers nettverkssamling for ALIS-kontorene var planlagt i Bodø i november 2020, men ble endret til et digital dagsmøte 25. november pga. koronasituasjonen. Fra desember 2020 er det etablert månedlige digitale samarbeidsmøter for ALIS-kontorene.

I januar 2021 fikk vertskommunene informasjon fra Helsedirektoratet om at er det årlige driftstilskuddet til hvert ALIS-kontor er økt til 4 millioner. Kontorene er nå i ferd med å utlyse nye stillinger. En av utfordringene er å finne god balanse mellom fagstillinger (leger) og administrative stillinger. 

Prioriterte oppgaver i 2021

Det første halvåret vil i stor grad gå med til etablering av ALIS-kontorene, styrking av samarbeidet mellom kontorene, og etablere samarbeid med alle kommunene i eget ansvarsområde. Etablering av en felles nettside for ALIS-kontorene er et viktig virkemiddel for informasjonsdeling, og den vil om kort tid være tilgjengelig på KS-plattformen.

ALIS-kontorene samarbeider aktivt med Legeforeningen om å etablere et nasjonalt korps av kursholdere som kan holde emnekurs for individuelle veiledere og supervisører. Dette arbeidet er forsinket pga. koronapandemiene, men første samling er planlagt på Soria Moria i begynnelsen av juni. Videre samarbeider ALIS-kontorene med Helsedirektoratet om å utvikle et system for å ha løpende oversikt over antall ALIS i kommunene, om de er i ny eller gammel spesialistordning, og når de ønsker å ta sin utdanning i sykehus. Leger som startet sin spesialistutdanning i allmennmedisin før 1. mars 2019 kan gjennomføre utdanningen i gammel ordning til 1. mars 2025.  

Den 4. nasjonale ALIS-konferansen planlegges på Gardermoen 21. oktober 2021.

Oppgaver i 2022-2023

 • Etablere godt samarbeid med alle RHFene (RegUtene) og HFene om etablering av egne utdanningsstillinger for ALIS i sykehusene (Spesialistforskriften §§ 4 og 25)
 • Styrke samarbeidet med Legeforeningen om spesialistutdanning
 • Styrke samarbeidet med SKIL om kvalitetsutvikling i kommunehelsetjenesten
 • Etablere godt samarbeid med Statsforvalteren (fylkeslegen) om LIS1-utdanningen
 • Bidra til kobling av LIS1- og ALIS-avtaler for å stryke rekruttering til kommunene

Oppgaver lenger fram i tid (krever nytt mandat og flere ansatte)  

 • Overta et større ansvar for LIS1-ordningen i kommunene?
 • Overta et større ansvar for kurs og gruppeveiledning i allmennmedisin??
 • Overta enda flere oppgaver???

Svein R. Steinert
Leder ALIS-kontor Nord
Mobil 913 64 577
E-post: [email protected]

Del gjerne!

Legg igjen en kommentar!

Les mer?