Antibiotikabruk – framtidig helse krever innsats i dag

Helseminister Bent Høie har det siste året kommet med en rekke anmodninger om redusert antibiotikabruk hos norske leger. Det er prisverdig at en norsk politiker hiver seg på faglige fornuftige innsatsfelt uten åpenbar konsekvens i form av lettjente stemmer ved neste valg.

Ministeren har rett når han roper et varsku. Multiresistente mikrober er et økende problem og legers antibiotikaforskrivning må settes under lupen. Det er knesatt et nasjonalt krav om at forbruk av bredspektrede antibiotika i spesialisthelsetjenesten skal reduseres med 30 % i tidsrommet 2012-2020 for å bidra til redusert antibiotikatrykk i miljøet. Hvordan skal vi oppnå dette?

I Finnmarkssykehuset har vi systemer for overvåking av infeksjoner gjennom NOIS; NOIS – Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner.

NOIS-PIAH; dette er en prevalensundersøkelse som gjøres på alle norske sykehus og som sier noe om hvilken smitterisiko man utsetter seg for ved å være innlagt på norske sykehus og helseinstitusjoner.

NOIS-POSI; dette er en systematisk oppfølging av alle operative inngrep for å se om pasientene utviklet postoperative sårinfeksjoner.

Videre er vi i Finnmarkssykehuset i ferd med å etablere et Antibiotikastyringsprogram. Dette består av kompetansepersoner, aktiviteter og struktur i sykehuset, som skal sikre optimal antibiotikabehandling til den enkelte pasient slik at seleksjon av resistente bakterier begrenses. Pasienter skal få rett medikament i rett dose til rett tid i rett administrasjonsform og i rett behandlingslengde.

Finnmarkssykehuset har derved tatt utfordringen fra helseministeren på alvor, og vi vil følge opp saken tett.

Finnmarkssykehuset er et lite helseforetak og våre forbrukstall for slike antibiotika svinger noe fra år til år. Fra 2011 har vi hatt ca 10 % nedgang i forbruk av antibiotika målt i DDD per 100 liggedøgn. Bruk av bredspektret antibiotika har gått ned med 15 % fra 2012.

Hvis antibiotika skal forbli et globalt fellesgode for kommende generasjoner, må vi sette oss ambisiøse mål for arbeidet mot antibiotikaresistens. Finnmarkssykehuset ligger nå godt an til å klare de nasjonale målsetningene.

Et helseforetak har den strukturelle fordelen at styringskrav fra oven blir implementert og fulgt opp gjennom organisasjonen. Vi har oppfølgingsmålinger og rapportering som gjør at vi kan følge med om vi oppnår våre mål eller ikke. Antibiotika skrives imidlertid ikke ut av helseforetakene aleine. Har allmennlegene, private sykehus og private avtalespesialister de samme holdninger til denne utfordringen? Stiller myndighetene samme krav til disse aktørene?

Helseforetakene skal være bidragsyter på slike innsatsfelt. Men det er her viktig at alle leger og helsearbeidere går i takt, og det er viktig at nasjonale myndigheter følger opp alle deler av helsevesenet på dette viktige fagfeltet.

Av Harald Sunde, medisinsk fagsjef Finnmarkssykehuset.

 

Del gjerne!

Legg igjen en kommentar!

Les mer?